English | Български

Минерали (1). Снимкa: (c) НПМ

Отдел Палеонтология и минералогия

Основна дейност


Обект на научните изследвания по палеонтология са фосилни бозайници и птици от България и света. Проучванията обхващат тяхната еволюция, систематика и разпространение. Звеното е национален център по археозоология и палеонтология на гръбначните животни. В областта на минералогията се изследват пегматитови минерализации в интрузиви с негранитен състав и метаморфити, както и скарнови (метасоматични) и хидротермални минерализации, главно от България.

В палеонтологичния филиал на НПМ в Асеновград се извършват палеонтологичи изследвания върху повече от 40 вида късномиоценски бозайници и природната обстановка от това време.

Текущи проекти


Изследване на късномиоценски хоминоиди от находището край Чирпан
Късномиоценската бозайна фауна на Република Македония
Проучвания върху къснонеогенски хоботни
Хипарионовата фауна в туролийското находище Струмяни-2
Морфология и таксономия на миоценски птици от България и Гърция
Сравнителни изследвания в еволюцията на химичните състави на турмалини, амфиболи, фелдшпати, магнетити, калцит, барит, аналцим и други минерали

Колекции


В отдела се съхраняват повече от 30000 образеца фосилни представители на безгръбначната фауна от България и малка колекция материали от чужбина. Най-значителна е колекцията мекотели и корали от т. нар. Ургонски фациес на долната креда в България.

Колекцията от фосилни бозайници включва към 3500 образци (кости, фрагменти от кости или цели скелети) от фосилни бозайници от повече от 80 вида; над 4500 образци от субфосилни бозайници (изкопаеми кости от холоцена) от повече от 15 вида и домашни форми.

Сега във фондовете на отдела се съхраняват около 14000 минерални образци от цял свят, разпределени в основен фонд (около 8000 образеца); обменен фонд от около 1600 екземпляра; метеорити и отливки на метеорити (7 броя), скални образци (около 1500), 40 скъпоценни и полускъпоценни камъни и фонд от материали за изследване.

Научен състав


Георги Марков — доц. д-р, завеждащ отдел
Недко Недялков — гл. ас. д-р, уредник (филиал Асеновград)
Димитър Плачийски — гл. ас. д-р (филиал Асеновград)
Ралица Богданова — магистър антрополог
Николай Спасов — д-р, експерт
Чавдар Каров — магистър минералог
Илия Димитров — магистър минералог