English | Български

Електронни издания
Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р.
2020
— Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст [PDF]
— Будите једнаки са природом. Кратка образовна књижица за децу предшколског узраста [PDF]

Лангуров, М.
2022
— Пеперудите в България. Фотографски полеви определител [PDF]

Симов, Н., Лангуров, М., Бекчиев, Р., Асенова, А., Арабаджиева, С., Кехайова, К., Христова, Х., Глушков, Н., Джуренова, И., Тошева, С.
2023
— Пътешествие сред природата през различните сезони. Учебно помагало за учители при организиране на теренни дейности и творчески проекти за ученици [PDF]
Книги на автори от НПМ

Публикации

Първото списание на музея е Известия на Царските природонаучни институти в София (16 тома, 1928—1943). То бързо получава международно признание; в него публикуват научните си трудове 62 чуждестранни учени и са описани общо 260 нови за науката таксона животни и растения. Докато Природонаучният музей е част от Зоологическия институт, излиза списанието Известия на Зоологическия институт с музей (том 10—41, 1961—1974).

Сега НПМ издава едно списание и три поредици:

1. Historia naturalis bulgarica (1989—). Списанието публикува научни приноси по зоология, ботаника, палеонтология и минералогия и оригинални статии по история на природните науки и природонаучните институции.

2. Biodiversity of Bulgaria (3 тома, от 2001). Всеки том от поредицата е сборник от статии с публикуваната и оригинална информация за видовете животни и растения в даден район. Така се поставя началото на една амбициозна идея за регионални обзори, които систематизират информацията за интересните във фаунистично, флористично, зоогеографско и природозащитно отношение райони на България. Това е първият подобен проект на Балканския полуостров.

3. Bureschiana (1 том, от 2008). Поредица от монографии. Първият том е посветен на високопланинските сухоземни ненасекомни членестоноги (Isopoda, Myriapoda, Arachnida) на Източното полукълбо.

4. Acarorum Catalogus (1 том, от 2008). Поредицата представлява каталог на акарите в света. В първия том са разработени две надсемейства.

Освен периодичните издания през последните години НПМ издаде и книги като Caves and Speleology in Bulgaria; Biogeography and Ecology of Bulgaria; Prime Butterfly Areas in Bulgaria; Бозайниците, важни за опазване в България и др.