English | Български

Ралица Богданова. Снимка: (с) Асен Игнатов
Ралица Богданова. Снимка: (с) Асен Игнатов

Ралица Богданова

(магистър антрополог)
телефон: 02 9885116, вътр. 652; е-поща:

Родена на 22 август 1988 г., в гр. София.

Образование — висше: Софийски университет Св. Климент Охридски; специалности:
2017 — Археометрия — специалност Археология, Исторически факултет
2020 — Палеоантропология — Катедра Зоология и антропология, Биологически факултет

Област на научни интереси


Палеоантропология, палеоприматология, палеонтология на гръбначните, седиментология, консервация и реставрация.

Участие в проекти


2019 — Национална програма Млади учени и постдокторанти — Сравнителна локомоторна адаптация на късномиоценската маймуна Mesopithecus (Cercopithecidae) и развитие на късномиоценската природна обстановка на Балканите (текущ).
2017 — проект на НПМ-БАН (в сътрудничество с Природонаучния музей на Р.С. Македония) Българо-македонски палеонтологически разкопки край Долни Дисан, Неготинско (Р. С. Македония) в нива едновъзрастови с тези на първия потенциален хоминин — Graecopithecus. (текущ)
2017 — Палеонтологически разкопки в късномиоценското находище — мина Станянци. Проект на университета в Тюбинген, Германия с участието на НПМ-БАН. (текущ).
2017 — В търсене на българските динозаври. Палеонтологически разкопки и проучвания (текущ).
2014 — В търсене на най-късните предчовешки хоминиди в Европа и проучване на средата им на живот (текущ).
2014—2017 Разкопки и проучвания в пещерата Мишин камик проект на НПМ-БАН (в сътрудничество с НАИМ-БАН) (приключил).

Специализации


2015 — Специализация — изотопни анализи и екстрахиране на колаген Center for Archaeological Sciences, GEO — instituut, Belgium Katholieke Universiteit Leuven.
2018 — прилагане на съвременна методология (функционален многовариационен анализ) в сравнителни количествени и качествени морфологични изследвания на дълги кости за локомоторна оценка. Aristotle University, Thessaloniki, Greece. Програма Еразъм +.

Публикации


Yaneva, M., Konyovska, R., Garevska, B., Hristova, L., Spassov, N., 2020. Sedimentary study of the Upper Miocene fossiliferous deposits in the Tikvesh Basin, Republic of North Macedonia. — Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 73 (4): 516—520. doi:10.7546/CRABS.2020.04.10

Nikolov, V., Yaneva, M., Dochev, D., Konyovska, R., Sergeeva, I., Hristova, L., 2020. Bone histology reveals the first record of titanosaur (Dinosauria; Sauropoda) from the Late Cretaceous Bulgaria. — Palaeontologia Electronica, 23 (1): a10. doi:10.26879/879

Nikolov, V., Dochev, D., Pavlishina, P., Brusatte, S., Yaneva, M., Konyovska, R., Vergilov, V., Simov, N., Spassov, N., Hristova, L., 2020. Welcome to “Cretaceous Park”: Three years of research at the Late Cretaceous tetrapod fossil site near the town of Tran, Western Srednogorie. — Review of the Bulgarian Geological Society, 81 (3): 141—143.

Frémondeau, D., Ottoni, C., Ivanova, S., Marinova, E., Spassov, N., Hristova, L., Konyovska, R., Van Neer, W., Lupianez, N, Gurova, M., 2020. New mtDNA and Isotopic Evidence on Late Pleistocene Cave Bears in the Balkans: the Case-study of Magura Cave, NW Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica, 72 (3): 461—478.

Pavlishina, P., Dochev, D., Nikolov, V., Yaneva, M., Konyovska, R., 2019. Palynostratigraphy of dinosaur bone-bearing deposits from the Upper Cretaceous of Western Bulgaria. — Acta Geologica Polonica, 69 (4): 617—626. doi:10.24425/agp.2019.126443

Nikolov, V., Pavlishina, P., Yaneva, M., Dochev, D., Konyovska, R., Hristova, L., 2018. Late Cretaceous dinosaur remains and other tetrapod fauna from the vicinity of Tran town (Western Srednogorie). — National Conference with international participation ‘GEOSCIENCES 2018’. Review of Bulgarian Geological Society, 79 (3): 99—100.