English | Български

Растения (3). Снимкa: (c) С. Бешков
Растения (4). Снимкa: (c) С. Бешков

Отдел Ботаника

Основна дейност


Провеждат се изследвания в областта на хорологията, систематиката, таксономията, фитогеографията, екологията и физиологията на различни видове растения от България.

Текущи проекти


Проучване на флората и растителността на защитените местности Трескавец в Стара планина и Соколата в Малешевска планина
Изследвания върху флората и растителността на блатата при с. Долни Богров (Софийско) и защитените местности Дренето (при Ботевград) и Турченица при с. Локорско (Софийско)

Колекции


Във фондовете на музея се съхраняват около 1200 вида хербарни образци от флората на България, както и лишейната колекция на Божана Желязова, съдържаща около 5000 ексиката.

Растения (2). Снимкa: (c) С. Бешков
Растения (1). Снимкa: (c) С. Бешков
В отдела се провеждат изследвания в областта на хорологията, систематиката, таксономията, фитогеографията, екологията и физиологията на различни видове растения от България. Снимки (c) С. Бешков

Научен състав


Димитър Узунов — доц. д-р
Сълза Палпурина — гл. ас. д-р
Ирина Герасимова — магистър ботаник

Лаборатория по ботаника

ръководител: Ирина Герасимова — магистър ботаник