English | Български

Безгръбначни животни (5). Снимкa: (c) С. Бешков
Безгръбначни животни (6). Снимкa: (c) С. Бешков

Отдел Безгръбначни животни

Основна дейност


Научните изследвания са в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията, филогенията, морфологията и екологията на акари, псевдоскорпиони, стоножки и насекоми (Lepidoptera, Coleoptera, Neuroptera, Heteroptera и Orthoptera). Звеното е основен център за изследване на пещерната фауна в България и по света.

Текущи проекти


Каталог на пещерната фауна на България
Проучвания върху псевдоскорпионите на Родопите
Таксономични изследвания върху многоножки от разред Callipodida в света
Фаунистика, таксономия и зоогеография на твърдокрили насекоми от сем. Carabidae от Балканския полуостров
Фаунистични проучвания на пеперудите от групата Macrolepidoptera от Балканския полуостров
Зоогеографски анализ на фауните на мрежокрилите насекоми на Балканския и Апенинския полуостров
Безгръбначни животни (1). Снимкa: (c) С. Бешков
Безгръбначни животни (2). Снимкa: (c) С. Абаджиев
Учени от отдела извършват фаунистични проучвания на пеперудите от групата Macrolepidoptera от Балканския полуостров. Снимки (c) С. Абаджиев, С. Бешков

Колекции


Отделът съхранява най-значителните колекции от ненасекомни безгръбначни на Балканския полуостров. Голяма част от тях са все още неопределени. В отдела се съхраняват представителни сбирки от паякообразни и стоножки от цял свят.

Във фондовете на отдела се съхраняват повече от 5000 кутии с препарирани насекоми. Броят на екземплярите надхвърля половин милион. В колекциите са представени повечето от насекомните разреди. Най-богати са колекциите от Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Diptera, както и някои от по-малките групи като Neuroptera, Odonata и др. Наред с българските материали в отдела се съхраняват и колекции от насекоми от различни части на света. Освен със своята научна стойност някои от колекциите се отличават и с историческото си значение. Голямата колекция от пеперуди на цар Фердинанд и цар Борис III се състои от 240 кутии с материали, събирани в Централна Европа и Балканския полуостров от края на 19 век до първата половина на 20 век.

Научен състав


Ростислав Бекчиев — доц. д-р, завеждащ отдел
Стоян Бешков — проф. д-р
Павел Стоев — проф. д-р
Стоян Лазаров — доц. д-р
Николай Симов — доц. д-р
Марио Лангуров — доц. д-р
Фани Бозарова — техн. сътрудник

Лаборатория по ентомология

ръководител: Николай Симов — доц. д-р