English | Български


Чавдар Каров

(магистър минералог)
телефон: 087 7089044; 02 9885116 (в. 621); е-поща:

Роден на 11 февруари 1963 г. в Шумен.
Образование: Висш Минно-геоложки университет (1988).
Специалност: минералогия.

Област на научни изследвания


Основните ми научни интереси са свързани с изследвания на минералния състав и геохимията на пегматитови и аплит-пегматитови минерализации главно от негранитни - калциево-алкални плутони, както и пегматитови скарнови и хидротермални минерализации сред метаморфити, а също и история на минералните колекции, каталози.

Текущи проекти


Обогатяване и проучване на фондовете, изграждане и реконструкция на експозиции от обекти на неживата и живата природа в Националния природонаучен музей
Състав, разпространение и свойства на минерали от пегматитови, скарнови и хидротермални находища в България
Минералогия на пегматитите от Витошкия плутон — дисертационна работа в процес на разработване

Най-нови публикации


Kostov-Kytin, V., Karov, Ch., Dimitrov, I., Nikolova, R., 2020. New investigations on the columbite from Vishteritsa locality, Western Rhodopes. — Comptes rendus de l’Acade ́mie bulgare des Sciences, 73 (5): 657—665. [PDF]

Каров, Ч., Петрусенко, С., 2012. Авторски минераложки образци от фондовете на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, използвани в научни публикации. — Сп. БГД, 73: 143—151. [PDF]

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2008. The mineralogical exposition of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Mineralogical Museums. Saint-Petersburg, pp. 91—92.

Петрусенко, С., Каров, Ч., Димитров, И., 2008. Минераложката експозиция на Националния природонаучен музей при Българска академия на науките. — Сп. БГД, 69 (1—3): 97—100. [PDF]

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2006. A catalogue of the mineral species in the National Museum of Natural History, Sofia (part 3) — Borates; Phosphates, Arsenates and Vanadates; Wolframates and Molybdates; Sulphates, Selenites and Tellurites; Chromates; Carbonates; Nitrates and Iodates; Organic minerals. — Historia naturalis bulgarica, 17: 5—26. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043236

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2004. A catalogue of the mineral species in National Museum of Natural History (Sofia) — (part 2) — (Silicates). — Historia naturalis bulgarica, 16: 7—45. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043140

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Каров, Ч., 2004. Еволюция на турмалинообразуването в палеозойски пегматити от Софийското и Ихтиманското Средногорие. — Юбилейна научна сесия — 90 г. на акад. Иван Костов. Минерогенезис, 2004: 18—19.

Petrussenko, S., Karov, Ch., 2003. The Vitosha minerals. — Minno Delo i Geologia Journal, 8: 23—27.

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Каров, Ч., 2003. Шерл, фоитит и дравит в пегматити от метаморфната мантия на Планския плутон, Югозападна България. — Геох., минер. и петрол., 40: 97—107.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала