English | Български

Гръбначни животни (1). Снимкa: (c) С. Бешков
Гръбначни животни (2). Снимкa: (c) С. Бешков
В отдела се провеждат научни изследвания върху гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Снимки (c) С. Бешков

Отдел Гръбначни животни

Основна дейност


Провеждат се научни изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) в България и съседните страни. Тук се съхранява една от най-значимите орнитологични колекции на Балканския полуостров.

Текущи проекти


Морфометрична характеристика и картиране на сладководните риби в България
Осъвременен списък на сладководните риби в България
Сравнителна характеристика на ихтиофаунистичните комплекси на реките от Егейския и Черноморския водосборни басейни
Филогенетични изследвания на земноводни и влечуги в България
Проучване върху външната морфология, вътревидовата диференциация, половия диморфизъм и таксономията на гущерите от семейство Lacertidae в България
Проучвания върху състоянието на популациите на земноводните в България
Изучаване на екологията, териториалността и плътността на популацията на чакала (Canis aureus) в България (2014—2018)
Мониторинг на птици и прилепи във ветроенергийни паркове в различни обекти в Испания, България, Мексико, Чили и Колумбия (от 2011)
Картиране на находищата на пернатонога и врабчова кукумявка в НП ‘Рила’
План за управление на НП ‘Рила’ — част Фауна, Птици
Европейски Атлас на гнездещите птици. Картиране на гнездещи птици през 2016 и 2017 г. в 50Х50 км УТМ квадрати в Западна и Централна България
Мониторинг на орнитофауната на комплекса влажни зони край с. Негован, Софийско
План за управление на ПП ‘Българка’ — част 'Фауна’, ръководител на екип за иследване на птиците
Горска сертификация на територията на държавни горски стопанства в Югоизточно и Югозападно държавно горско предприятие
План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
История на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките
Птици от късен плейстоцен и ранен холоцен от Северен Виетнам
История на българската орнитология
Дигитализиране на палеоорнитологичната, археоорнитологичната и остеологичната колекция от птици в Националния природонаучен музей — БАН

Колекции


Ихтиологичната колекция на музея наброява около 5000 екземпляра от повече от 300 вида риби.

Съхраняват около 5000 екземпляра от българската херпето-батрахофауна и около 300 екземпляра чуждоземна фауна. Сбирките съдържат около 80 вида земноводни и 270 вида влечуги.

Колекцията от птици съдържа фосилни кости и костни фрагменти — над 17000 бр.; рецентни птици — сухи препарати на кожа — около 12000 екз., монтирани сухи препарати — над 5000 бр., цели и частични несъчленени скелети — около 1900 бр., яйца — около 1000 бр., гнезда — около 80 бр. и др.

Колекциите от съвременни бозайници (около 360 вида) — над 1000 монтирани сухи препарати и кожи; 240 спиртни препарата; около 2500 скелета.

Научен състав


Тихомир Стефанов — доц. д-р, завеждащ отдел
Иля Акоста — гл. ас. д-р
Виолета Желязкова — гл. ас. д-р
Стефания Каменова — гл. ас. д-р
Златозар Боев — д.б.н., зоолог
Гиргина Даскалова — д-р, зоолог
Виолета Евтимова — д-р, зоолог
Асен Игнатов — д-р, зоолог
Вера Христова — техн. сътрудник

Лаборатория по хистология

ръководител: Владислав Вергилов — доц. д-р