English | Български

Д-р Стоян Лазаров. Снимкa: (c) С. Лазаров
Д-р Стоян Лазаров. Снимкa: (c) С. Лазаров

Стоян Лазаров

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 667); е-поща:

Роден на 24 август 1968 г. в Панагюрище.
Образование: магистър (1994): Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’, Биологически факултет [Паяците на Същинска Средна гора]; доктор (1999): Институт по зоология при БАН [дисертация: Фаунистични, зоогеографски и екологични изследвания на паяците в Същинска Средна гора].

Участие в 27 научно изследователски експедиции изследващи фауната на паяците в България, Македония, Хърватска, Черна гора, Гърция, Турция, Грузия.

Участник във над 40 филми с животни (‘Mystery of the seas’, ‘Killer Rats’, ‘Back Way’, ‘Conan’, ‘Mosquito’, ‘Mega Smake’, ‘Limo’, ‘Shepherd’), ‘Перловска река — реката на живота’, ‘Мисия Лондон’, ‘Love net’, ‘Good bay mama’ и в много клипове и реклами.

Област на научни изследвания


Зоология, арахнология, аранеофауна, зоогеография, биоспелеология, биологично разнообразие, консервационни проблеми на безгръбначните животни, планове за управление на национални паркове.

Текущи проекти


Фаунистични и екологични проучвания на два различно антропогенно повлияни райони (2000—2003 г.)
Изследване биоразнообразието на моделни групи животни в съобществата от пърнар (Quercus coccifera L.), оценка на антропогенното влияние и предлагане мерки за защита (2001—2003 г.)
Каталогизация, оценка и мониторинг на паяците (Araneae) на Македония (2002—2009 г.)
Произход и формиране на паяците от семействата Leptonetidae и Nesticidae в медитеранската област — Университета в Барселона (2006—2007 г.)
Първо изследване на подземната повърхностна среда (ппс) в България: сравнителен анализ на фауната в карстови и силикатни райони въз основа на избрани групи безгръбначни животни (2006—2009 г.)
За паяците и хората — Европейска програма Младежта в действие (2008—2009 г.)

Членство в международни организации


ESA (European Society of Arachnology), ISA (International Society of Arachnology)

Най-нови публикации


Naumova, M., Lazarov, S., Deltshev, C., 2019. Faunistic diversity of the spiders in Montenegro. — Ecologica Montenegrina, 22: 50—89.

Dimitrov, D., Deltshev, C., Lazarov, S., 2019. Description of Harpactea popovi sp. n. from Bulgaria with further taxonomic notes on related species (Araneae, Dysderidae). — Zootaxa, 4568 (3): 593—600. doi:10.11646/zootaxa.4568.3.13 [PDF]

Lazarov, S., Dimitrov, D., 2018. Description of Harpactea petrovi sp. n. (Araneae: Dysderidae) from Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (3): 293—296. [PDF]

Deltshev, C., Lazarov, S., 2018. Two new spider species, Harpactea simovi sp. n. and H. stoevi sp. n. (Araneae: Dysderidae), from the Balkan Peninsula. — Acta zoologica bulgarica, 70 (2): 3—7.

Naumova, M. V., Blagoev, G., Dimitrov, D., Lazarov, S., Deltshev, C., 2017. New data on the spider fauna (Arachnida: Araneae) of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 69 (4): 477—481. [PDF]

Dimitrov, D., Deltshev, C., Lazarov, S., 2017. Description of Histopona breviemboli sp. n. from the Balkan Peninsula (Arachnida, Araneae, Agelenidae). — Zootaxa, 4311 (2): 283—286. doi:10.11646/zootaxa.4311.2.10 [PDF]

Naumova, M., Lazarov, S., Petrov, B., Deltshev, C., 2016. New faunistic data on the cave-dwelling spiders in the Balkan Peninsula (Araneae). — Ecologica Montenegrina, 7: 425—438.

Костова Р., Лазаров, С., Бекчиев, Р., Горанов, С., Симов, Н., Бешков, С., 2016. Почвени и пещерни безгръбначни животни. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 39—50. [PDF]

Deltshev, C., Blagoev, G., Komnenov, M., Lazarov, S., 2016. Description of Ozyptila balcanica sp. n. from the Balkan Peninsula and its comparison with the closely related O. umbraculorum Simon, 1932 (Araneae: Thomisidae). — Acta zoologica bulgarica, 68 (4): 483—490.

Langourov, M., Lazarov, S., Stoev, P., Guéorguiev, B., Deltshev, C., Petrov, B., Andreev, S., Simov, N., Bekchiev, R., Antonova, V., Ljubomirov, T., Dedov, I., Georgiev, D., 2014. New and interesting records of the MSS and cave fauna of Vitosha Mt., Bulgaria. — Proceedings of Balkan Speleological Conference 'Sofia’2014', Sofia, Bulgaria, 28—30 March 2014. Caving Club 'Helictite' — Sofia, pp. 66—76. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала