English | Български

Д-р Ростислав Бекчиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Д-р Ростислав Бекчиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Ростислав Бекчиев

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 662); е-поща:

Роден на 10 март 1976 г.

Образование


Магистър по Екология, специализация Ентомология — СУ ‘Св. Климент Охридски’ — 2002. Докторант специалност Зоология СУ ‘Св. Климент Охридски’ — 2003—2007.

Област на научни изследвания


Таксономия и фаунистика на подсемейство Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae). Биомониторинг и защита на природата.

Текущи проекти


2021—2025 „Пещерите, като резервоар на нови и отново възникващи зоонози — екологично проследяване и метагеномен анализ в реално време“. Финансиран от ФНИ-МОН, КП-06-Н51/9-16.11.2021. Позиция: експерт Coleoptera.
2021—2025 „Комбиниран подход за разкриване на криптичното разнообразие на мравките от род Messor с акцeнт върху функционалната морфология, симбионтните комплекси, виброакустичната и химична комуникация“. Финансиран от ФНИ-МОН, договор КП-06-Н-51/6-11.11.2021. Позиция: експерт Coleoptera.
2018—2024 „Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров“. Финансиран от ФНИ-МОН, договор KП-06-Н21/1-17.12.2018. Позиция: мениджър проект, експерт Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae.
2019—2023 „Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични, реликтни иглолистни съобщества в България в условията на променящ се климат“. Финансиран от ФНИ-МОН. договор КП-06-Н36/13-17.12.2019. Позиция: експерт Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae.
2023 “SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG in the Eastern Region including Greece, Bulgaria, and Cyprus”. Позиция: полеви експерт опрашители.
2022 „План за действие за опазване на видовете Менетриезиев бегач и Унгарски бегач в България“, в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.020-0002-С01, финансиран по ОП „Околна среда 2014—2020“. Позиция: полеви експерт бръмбари бегачи.
2022 „Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие“, споразумение на НПНМ-БАН и МОСВ, Д-33-19/08.07.2022. Позиция: главен експерт безгръбначни животни, защитени видове бръмбари.

Най-нови публикации


Kostova, R., Borissov, S., Bobeva A., Bekchiev, R., 2024. At a crossroads: Genetic lineages and dispersal routes of Morimus asper (Sulzer, 1776) s.l. (Coleoptera, Cerambycidae) in Bulgaria. — Biodiversity Data Journal, 12: e116619. doi:10.3897/BDJ.12.e116619

Kostova, R., Bekchiev, R., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y. V., 2023. First exhaustive distribution and habitat modelling of Morimus asper (Sulzer, 1776) sensu lato (Coleoptera, Cerambycidae) in Bulgaria. — Nature Conservation, 53: 39—59. doi:10.3897/natureconservation.53.104243

Kostova, R., Bekchiev, R., 2023. Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) taxocoenoses from high altitude Pinus peuce and Pinus heldreichii forests in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 45 (7): 187—196. [PDF] doi:10.48027/hnb.45.073

Kostova, R., Bekchiev, R., 2023. Data on the distribution of Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria from 1904 to 2022. — Historia naturalis bulgarica, 45 (6): 155—161. [PDF] doi:10.48027/hnb.45.061

Kostova, R., Bekchiev, R., 2023. Trechus (s. str.) “subnotatus” species group (Coleoptera: Carabidae) in Bulgaria. — Zootaxa, 5264 (4): 505—525. doi:10.11646/zootaxa.5264.4.3

Bekchiev, R., Kostova, R., 2023. New data about the distribution of Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) and Dicentrius biroi Besuchet, 1999 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 45 (2): 39—42. [PDF] doi:10.48027/hnb.45.024

Bekchiev, R., Kostova, R., 2022. The Subfamily Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of South-western Bulgaria: Rila and Pirin Mountains. — Acta zoologica bulgarica, 74 (2): 169—174.

Bekchiev, R., Antov, M., Boyadzhiev, P., Zaemdzhikova, G., Kostova, R., Guéorguiev, B., 2022. Carabus variolosus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Carabidae) in Bulgaria: rediscovered after 111 years. — Historia naturalis bulgarica, 44 (10): 119—123. [PDF] doi:10.48027/hnb.44.103

Bekchiev, R., Crevecoeur, L., Gielen, K., Bosmans, B., Smets, K., Kostova, R., 2020. One Hundred Years of Solitude: Rediscovery of the Rare and Protected Beetle Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, (in print) published online at http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/002372.

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст. — Община Кюстендил, Национален природонаучен музей—БАН, София, 56 с. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала