English | Български
Къде съм? > Начало > Образование


Драгомир Димитров

(д-р)
е-поща:

Образование: доктор (зоология) — Национален природонаучен музей, София, 2018.


Научни интереси

Паякообразни — таксономия, еволюция и зоогеография.

Описани таксони

Inermocoelotes brevispinus (Deltshev & Dimitrov, 1996)
Inermocoelotes deltshevi (Dimitrov, 1996)
Harpactea strandjica Dimitrov, 1997
Harpactea srednogora Dimitrov & Lazarov, 1999
Harpactea deltshevi Dimitrov & Lazarov, 1999
Erigonoplus spinifemuralis Dimitrov, 2003
Histopona breviemboli Dimitrov, Deltshev & Lazarov, 2017
Harpactea petrovi Lazarov & Dimitrov, 2018
Lepthyphantes rossitsae Dimitrov, 2018
Dysdera galinae Dimitrov, 2018
Harpactea popovi Dimitrov, Deltshev & Lazarov, 2019
Otacilia fansipan Jäger & Dimitrov, 2019
Centromerus petrovi Dimitrov & Deltshev, 2019

Членство

Европейско арахнологично дружество

Текущи проекти

‘Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров’, финансиран от Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката, KP-06-Н21/1-17.12.2018.
Научна програма ‘Млади учени и постдокторанти’, финансирана от Министерство на образованието и науката, DCM # 577/17.08.2018.

Най-нови публикации


Jäger, P., Dimitrov, D., 2019. Otacilia fansipan spec. nov., the second congener recorded from Vietnam (Arachnida: Araneae: Phrurolithidae). — Zootaxa, 4464 (2): 233—240. [PDF]

Dimitrov, D., Deltshev, C., Lazarov, S., 2019. Description of Harpactea popovi sp. n. from Bulgaria with further taxonomic notes on related species (Araneae, Dysderidae). — Zootaxa, 4568 (3): 593—600. doi:10.11646/zootaxa.4568.3.13 [PDF]

Dimitrov, D., Deltshev, C., 2019. Contribution to the study of the genus Centromerus in Turkey, with the description of a new species of blind spiders (Arachnida, Araneae: Linyphiidae). — Revue suisse de Zoologie, 126 (2): 261—267. [PDF]

Lazarov, S., Dimitrov, D., 2018. Description of Harpactea petrovi sp. n. (Araneae: Dysderidae) from Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (3): 293—296. [PDF]

Dimitrov, D., 2018. Description of Lepthyphantes rossitsae sp. n. from Turkey (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). — Revue Suisse de Zoologie, 125 (2): 277—281. [PDF]

Dimitrov, D., 2018. A contribution to the study of Turkish Dysderidae with description of a new Dysdera (Araneae, Dysderidae). — Arachnology, 17 (9): 457—462. [PDF]

Димитров, Д., 2018. Таксономични, фаунистични и зоогеографски изследвания на аранеофауната (Arthropoda: Arachnida: Araneae) в българската част на Странджа. — Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор, Национален природонаучен музей — БАН, София, 38 с. [PDF]

Naumova, M. V., Blagoev, G., Dimitrov, D., Lazarov, S., Deltshev, C., 2017. New data on the spider fauna (Arachnida: Araneae) of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 69 (4): 477—481. [PDF]

Dimitrov, D., Deltshev, C., Lazarov, S., 2017. Description of Histopona breviemboli sp. n. from the Balkan Peninsula (Arachnida, Araneae, Agelenidae). — Zootaxa, 4311 (2): 283—286. doi:10.11646/zootaxa.4311.2.10 [PDF]

Dimitrov, D., 2003. Erigonoplus spinifemuralis sp. n. (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae) — a new spider species from Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 55: 33—35. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала