Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Алмандин — образец 0649, снимка © НПМ
Алмандин — образец 0649, снимка © НПМ

Алмандинобразец 0649

Произход

Източна Африка
Танзания
Алмандин — образец 0649, карта на находището
Данни

Тегло: 0.98 ct; размери: 6.91 | 4.43 | 3.46 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено червен; много леко кафеникав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Алмандин — образец 0632Алмандин — образец 0236Алмандин — образец 0430Алмандин — образец 0643

Още информация от ‘Класификация’


Най-често срещаният гранат; обикновено в слюдени шисти и гнайси, от регионално метаморфозирали глинести седименти; в гранити и еклогити; в седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).