English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 8668880; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет Св. Кл. Охридски (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


Manual for identification of the wing phalanx (phalanx proximalis digiti majoris) of European birds. Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences — National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. Joint Project (2023—2025).
Neanderthal and early modern human interactions in the Central Balkans (NEEMO). Serbian Ministry of Science (2022—2024)
Conservation measures for the Lesser Spotted Eagle and its habitats in Bulgaria. LIFE18 NAT/BG/001051. Program Life — EC (2019—2024)
История на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (2015—2024)
Distributed System of Scientific Collections — Дигитализиране на палеоорнитологичната, археоорнитологичната и остеологичната колекция от птици в Националния природонаучен музей — БАН (2021—2023)
Quaternary vertebrate fauna of Bulgaria — composition, chronology and impoverishment (2022—2023)
Terminologia ornithologica bulgarica. Part I. Taxonomia (2023—2024)
Terminologia ornithologica bulgarica. Part II. Morphologia (2024—2025)

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Плачийски, Д. (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет Паисий Хилендарски. — защитил успешно. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).
Ангелов, И. (2021—2023). Численост, възрастова структура и хранителен спектър на гнездовата популация на скалния орел в България (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758). — Редовна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Илиев, М. (2022—2025). Пространствена екология и миграционна стратегия при червеногушата гъска (Branta ruficollis Pallas, 1769). — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.

Дипломанти


Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ Св. Климент Охридски. Биологически факултет. Дипл. работа.

Членство в национални редакционни колегии


ZooNotes — Пловдивски университет Паисий Хилендарски. ISSN 1313-9916
Natural Science and Advanced Technology Education / Обучение по природни науки и върхови технологии. ISSN 2738-7135 (print), ISSN 2738-7143 (online) АзБуки — Министерство на образованието и науката. https://science.azbuki.bg/

Непубликувани доклади-презентации


Боев, З. 2003. Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Тема 4: Птици. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—28. [PDF]

Боев, З. 2007. Първи находки от фосилни щрауси (Struthionidae — Strthioniformes) в България. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—40. [PDF]

Boev, Z. 2007. Neogene avifauna of Bulgaria in the context of the evolution of the European avifauna. National Museum of Natural History — BAS. Sofia. (непубл. докл.) 1—110. [PDF]

Boev, Z. 2009. Neogene-Quaternary birds of Bulgaria. National Museum of Natural History — BAS. Sofia. (непубл. докл.) 1—80. [PDF]

Боев, З. 2010. Древни птици от България. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—54. [PDF]

Боев, З. 2011. Изчезнали бозайници от България. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—65. [PDF]

Боев, З. 2014. Природа и наука в един музей — „Видяно и преживяно“ за 35 години (1980—2014). Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—75. [PDF]

Боев, З. 2023. 100 години от рождението на орнитолога Николай Боев 1922—1985. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—46. [PDF]

Боев, З. 2023. Бележити български орнитолози на 20 век. Национален природонаучен музей — БАН. София. (непубл. докл.) 1—68. [PDF]


Най-нови публикации


Боев, З., 2024. Изображения на животни в пещерите на България. — Лов и риболов, 1: 70—73. [PDF]

Боев, З., 2024. Дивият заек — древният дребен дивеч. — Лов и риболов, 2: 58—61. [PDF]

Milošević, S., Boev, Z., Dimitrijević, V., Mihailović, D., 2023. First Fowlers of Europe: evidence for bird exploitation during MIS 8/7 from Velika Balanica cave (Serbia). — In: Marković, S. B., Hrvojević, M. P., Lazić, L. (Editors in Chief). Natural Resources and Environmental Risks: Towards a Sustainable Future. International Conference. Novi Sad, Serbia. Abstract Book. Serbian Academy Of Sciences And Arts, p. 41. [PDF]

Fladerer, F.A., Chatzopoulou, K., Steier, P., Bolka, M., Boev, Z., 2023. Eagle owls’ predation within a highly diversified Late Glacial landscape: remains of pikas and hares (Lagomorpha) from the Loutra Almopias Cave (Central Macedonia, Greece). — Geologica Balcanica 52 (2): 3—28. [PDF]

Demerdzhiev, D., Boev, Z., 2023. Assoc. Prof. Dr. Tseno Petrov and the modern Bulgarian ornithology (A bio-bibliography of an honored Bulgarian ornithologist on occasion of his 80th anniversary). — Bulletin of the Natural History Museum, Plovdiv, 8: 1—21. [PDF]

Demerdzhiev, D. A., Dobrev, D. D., Delchev, A. G., Angelov, I. D., Terziev, N. G., Iliev, M. D., Georgiev, G. S., Boev, Z. N., Nedyalkov, N. P., Arkumarev, V. S., 2023. Distribution, population status, habitats, and conservation of Lesser Spotted Eagle in Bulgaria. — Proceedings of Conferences Raptors Conservation 2023, Suppl. 2: 32—34. doi:10.19074/1814-8654-2023-2-32-34 [PDF]

Demerdzhiev, D. A., Dobrev, D. D., Boev, Z. N., Nedyalkov, N. P., Delchev, A. G., Stoychev, S. A., Petrov, T. H., 2023. Grassland alterations do not affect breeding success, but lead to dietary shifts of Eastern Imperial Eagle, a top predator: a case of successful adaptation. — Proceedings of Conferences Raptors Conservation 2023, Suppl. 2: 290—294. doi:10.19074/1814-8654-2023-2-290-294 [PDF]

Demerdzhiev, D. A., Dobrev, D. D., Boev, Z. N., 2023. Grassland Alterations Do Not Affect Breeding Success, but Can Explain Dietary Shifts of a Generalist Raptor Species. — Diversity 2023, 15, 422. doi:10.3390/d15030422 [PDF]

Boev, Z., Boev Jr., Z., 2023. New record of the Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus during the breeding season in CW Bulgaria. — Larus, 58: 50—54. [PDF]

Boev, Z., 2023. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. — Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Christchurch, 37: 7—8. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала