Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Шеелит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Шеелит — образци [изглед галерия]


Компонент на контактно-метаморфен тактит; във високотемпературни хидротермални жили и грейзени; по-рядък в гранитни пегматити и среднотемпературни хидротермални жили; алувиален (Anthony et al., 2001—2005). Много рядък скъпоценен камък.
Шеелит — образец 0431
0431
Китай

Шеелит — образци — 1
страница 1