Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Евклаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Евклаз — образци [изглед галерия]


Продукт на разграждане на берил в пегматити и в нискотемпературни алпийски жили (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък скъпоценен камък.
Евклаз — образец 0319
0319
Бразилия

Евклаз — образци — 1
страница 1