English | Български


Димитър Димитров

(професор д-р)
Роден на 18 април 1950 г. в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1973).
Специалност: ботаника.


Област на научни изследвания


Таксономия, флористика, фитогеография, физиология на растенията.

Текущи проекти


Нови данни за хорологията на висши растения от различни флористични райони на българската флора
Създаване на албум с научен и популярен характер за защитените и редки видове висши растения в България
Натура 2000 в България: Проект ‘Опазване на видове и местообитания в България’ (2003—2005)
Изследване на растителността в района на Бургаските езера
Проект 3383/416: Разработване на Червени списъци на висши растения и гъби. Възложител: МОСВ (2003—2005)

Публикации


Иванов, Д., Филипова-Маринова, М., Димитров, Д., 2002. Флора и растителност на Природния комплекс ‘Камчия’. — Изв. Нар. Муз. Варна, 32—33: 314—341.

Филипова-Маринова, М., Иванов, Д., Димитров, Д., 2002. Флора и растителност в района на Шабленското и Езерецкото езера. — Изв. Нар. Муз. Варна, 32—33: 341—365.

Markovska, Y., Dimitrov, D., 2000. Ecophysiological characteristics of the endemic species Inula aschersoniana Jka (Asteraceae). — Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 53 (12): 99—102.

Pavlova, D., Dimitrov, D., Nikolova, M., 1999. Oxytropis kozhuharovii (Fabaceae), a new species from Bulgaria. — Willdenowia, 29: 69—75.