English | Български
Къде съм? > Начало > Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП)

За контакти:
телефон: 089 4069084
е-поща:
Прилепите - методика за изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимост
Прилепите — методика за изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимост [PDF]

Защо е изготвена тази методика?
— За да представи в систематизиран вид съвременните познания за прилепите в България и да конкретизира методите и периодите за тяхното изследване;
— За да опази прилепите в районите с интензивни ландшафтни промени и по-конкретно в зоните на пряк конфликт;
— За да подпомогне експертите изготвящи оценки за въздействието върху околната среда и оценки за съвместимост, така че техните доклади да предлагат изпълними мерки за намаляване на негативното въздействие;
— За да подпомогне контролните звена от РИОСВ да оценяват качествата на представяните доклади по отношение опазването на прилепите;
— За да предложи на възложителите решения за намаляване на въздействията върху прилепите в зоните на конфликт;
— За да подпомогне практическото прилагане на редица закони в България, свързани с опазването на застрашените видове.

За кого е изготвен този наръчник?
— За експерти от МОСВ, РИОСВ, ИАОС;
— За възложители и експерти, изготвящи ОВОС и оценки за съвместимост;
— За експерти от НПО сектора и всички интересуващи се от темата.
Други материали
• Европейска нощ на прилепите [PDF]
• Инструкция за поведение на пещерняци при проникване в прилепни пещери през зимния период [PDF]
Летен мониторинг състоянието на прилепните популации в България

Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП)

Видеото представя моменти от теренната работа на прилепарите от НПМ реализирани по време на зимния и летния мониторинг през 2015 г. В ход на проекта проследихме сезонната промяна в числеността на 10 вида пещеролюбиви прилепи на национално ниво. През зимните месеци изследвахме 68 пещери и минни галерии, където преброиме общо 144 262 екз. от 16 вида прилепи. Най-висока обща численост установихме при зимуващите пещерни дългокрили Miniopterus schreibersii (103 141 екз.), големи подковоноси Rhinolophus ferrumequinum (11 826 екз.) и южни подковоноси Rhinolophus euryale (10 911 екз.). Най-големият брой прилепи, който регистрирахме в едно убежище беше 45 467 екз.

През лятото посетихме 91 подземни местообитания на прилепи и установихме общо 126 129 екз. от 17 вида. Най-висока обща численост установихме при пещерните дългокрили Miniopterus schreibersii (60 260 екз.), големите нощници Myotis myotis/blythii (31 398 екз.) и южните подковоноси Rhinolophus euryale (11 525 екз.). Най-големият брой прилепи в едно убежище беше 15 479 екз. След сравнение на данните от зимата и лятото на два периода на наблюдение (2012 и 2015 г.) заключихме, че няма статистически достоверна разлика в сезонното изменение на числеността на изследваните видове. В наблюдавания период, разликата между лятната и зимна обща численост на пещеролюбивите видове в изследваните убежища остава относително постоянна.
От изследваните по време на проекта общо 118 обекта, 5 убежища бяха определени като подземни местообитания за прилепите с европейска значимост, 16 с национална значимост, а 97 убежища имат регионална значимост като места за размножаване, зимуване или са транзитно местообитание на големи прилепни колонии. Събрахме данни за състоянието и проблемите на всеки от обектите и предложихме редица мерки за намаляване на въздействията и подобряване достъпа на прилепите. Актуализирахме местата за провеждане на мониторинга, както и методиката, по която ще се реализират бъдещите мониторингови проекти. Всички събрани данни за прилепите и посетените убежища бяха въведени в Информационната система на Нaционалната система за мониторинг на биологичното разнообразие към Изпълнителната агенция по околна среда. Финалният доклад от проекта може да прочетете тук.

Защо е създаден ЦИЗП?


Oпазване на биологичното разнообразие. Прилепите са 30% от видовия състав на българската бозайна фауна и са групата с най-висок природозащитен статут в национален и международен мащаб.
Изпълнение на планове и проекти с национална значимост. Националният план за опазване на биологичното разнообразие (2005—2010) и Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие определят опазването на прилепните популации и техните местообитания като водещ приоритет.
Екологична Евроинтеграция. През 1999 г. България се присъедини към Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS) и други международни спогодби, което изисква изпълнение на редица конкретни ангажименти, свързани с опазване на видовете и техните местообитания.
Съхранение на българското природно наследство. България е едно от последните убежища на редица видове прилепи, които са застрашени от изчезване в западно- и средноевропейската част на своя ареал. Ето защо отговорността и значимостта на нашата страна за тяхното опазване е особено голяма.

Основна мисия на ЦИЗП


ЦИЗП се занимава с проучване на разпространението и биологията на всички видове прилепи в България, популяризиране на тяхното значение, разработване на планове и стратегии за тяхната защита и управление на значимите местообитания.

Дейности на ЦИЗП


Научно-изследователски
Организиране, провеждане и участие в научно-изследователски проекти свързани с проучвания върху разпространението, биологията и екологията на прилепите.
Въвеждане на модерни методи и техники за изследване на прилепите.
Поддържане компютърна база-данни и координинация на дейностите по опръстеняване на прилепите в България.

Природозащитни
Разработване и прилагане на стратегия за дългосрочен национален мониторинг на значимите за опазването на прилепите местообитания и убежища.
Провеждане на редовен мониторинг на значими за опазването на прилепите подземни убежища, гори и влажни зони по линия на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС/МОСВ.
Идентифициране на значими за опазване на прилепите местообитания и убежища и изготвяне на предложения за обявяването на нови защитени територии.
Изготвяне на планове за управление на видове.
Участие в изготвяне на плановете за управление на ЗТ.
Реализация на конкретни природозащитни мерки.
Оказване на помощ на граждани и организации при решаване на практически проблеми свързани с прилепи.

Информационни
Създаване и поддържане на информационна банка за видовия състав на прилепите и разпространението им в България, най-важните за тяхната защита убежища/местообитания, данни за численост и динамика на популациите.
Поддръжка на библиотека със специализирани издания.
Накратко за прилепите [DOC]; Поверия и легенди [DOC]

Образователни
Организация и провеждане на Европейските нощи на прилепите в България [ХII-та нощ на прилепите в Софийския Зоопарк 2008 DOC; XIII Нощ на прилепите 2009].
Презентации и теренни обучения за студенти и ученици.
Подготовка и издаване на образователни и информационни материали.
Сътрудничество и партньорство със сродни организации и институции.

Консултантски
Консултации на граждани и организации по въпросите за обитанието на прилепите в техните жилища, офиси, складове и други потенциални убежища.
Участие в изготвянето на становища по ОВОС, екологични оценки и оценки за съвместимост. [Прилепите — методика за изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимост PDF]
Подготовка на експертни становища за инвестиционни предложения.
Повишаване капацитета на експертите работещи в РИОСВ, дирекциите на националните и природни паркове в насока опазване и защита прилепите и техните убежища.

Международно сътрудничество
Поддържане на връзки със сродни организации в чужбина.
Обмен на информация за видове, убежища и местообитания в контекста на тяхното опазване и мониторинг.
Участие и организация в международни срещи свързани с изследване и защита на прилепите.
Съдействие на чуждестранни учени и екипи за провеждане на изследвания на прилепи в България.

Екип на ЦИЗП


гл. ас. д-р Виолета Желязкова — НПМ-БАН
ас. Ния Тошкова — НПМ-БАН
Aнтония Хубанчева — докторант в ИБЕИ-БАН
Стоян Горанов — асоцииран сътрудник, специализант в НПМ-БАН
Станимира Делева — асоцииран сътрудник
д-р Теодора Иванова — биолог, основател на ЦИЗП
д-р Антоанета Георгиева — лекар, активен сътрудник

Проекти осъществени с участието на експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите (2004—2015)

Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (2015), НПМ, ПУДООС [PDF]

Доклад за провеждането на 16-тата Среща на Консултативния комитет на Споразумението EUROBATS в Тбилиси, Грузия (4—6 април 2011 г.) [PDF]

Летен мониторинг състоянието на прилепните популации в България — ИАОС, MОСВ (2010) [PDF]

Доклад за прилагането на Споразумението EUROBATS в България (септември 2003 — декември 2009). МОСВ (2010) [PDF] (In English)

Прилепите (Mammalia: Chiroptera) в Осоговска планина — Българска фондация биоразнообразие — 2008—2009 [PDF]

Проучване на прилепите (Mammalia: Chiroptera) на територията на община Мадан — Асоциация на парковете в България — 2008—2009 [PDF]

Проучване състоянието и статуса на размножителните колонии от пещеролюбиви прилепи в Родопите — UNDP, Проект ‘РОДОПИ’ — 2008—2009

Прилепите и ОВОС — механизми за изпълнение на Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и прилагане на Споразумението за опазване на прилепите в Европа при изготвянето на ОВОС в България и Румъния — Министерство на земеделието, природата и качеството на храните — Кралство Нидерландия BBI MATRA — 2007—2008

Определяне на благоприятното природозащитно състояние на типове природни местообитания и видове по Натура 2000 и оценка на съвместимостта на планове и проекти с целите на защитените зони — Българска фондация биоразнообразие, Балкани, BBI/МАТРА — 2007—2008

Подземният свят на Родопите — UNDP, Проект ‘РОДОПИ’ — 2007

Прилепи (Mammalia: Chiroptera) установени в района на рида Мъгленик, Източни Родопи — Българска фондация биоразнообразие — 2007

Планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони — Асоциация на парковете в България — 2007

Прилепи (Mammalia: Chiroptera) в ПП ‘Врачански Балкан’ — Агролеспроект — 2006—2008

Екология, поведение и популационна генетика на горско-живеещият Бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii) в два глациални рефугиума: ЮИ Европа и Кавказ — програмата SCOPES на Швейцарската фондация за научни изследвания (SNF) — 2006—2008 [PDF]

Популационна структура и екология на застрашения горски прилеп бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii) в глациалния рефугиум Странджа планина, България и Турция — National Geographic — 2006—2007 [PDF]

Проучване на прилепната фауна в района на курорт Узана, природен парк Българка — ДПП ‘Българка’ — 2006—2007

Проучване на пещери и прилепи в четири карстови района в Източните и Западните Родопи — UNDP, Проект ‘РОДОПИ’ — 2006

Проучване на пещери и прилепи в три карстови района в Западните Родопи — UNDP, Проект ‘РОДОПИ’ — 2005

Прилепи (Chiroptera) в Понор планина — GEF, Българско дружество за защита на птиците — 2005

Развитие и приложение на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие — част Прилепи — МОСВ/ИАОС — 2004—2009

Прилепи и прилепни пещери — ново издание на Червената книга на България — МОСВ — 2004—2007