English | Български

Стоян Горанов
Стоян Горанов

Стоян Горанов

(член на Центъра за изследване и защита на прилепите)
телефон: 089 436122; е-поща:

Роден на 26 септември 1983 г. в гр. Свищов.

Образование:
2010 г. — магистър зоолог, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'
2007 г. — бакалавър биолог, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'


Област на научни изследвания

Разпространение, екология, поведение и опазване на прилепите (Mammalia: Chiroptera); биоспелеология.

Участие в проекти, свързани с прилепите

2015: доброволец по проект' Изграждане на експертен капацитет за проучване и опазване на прилепите в България'
2015: доброволец по проект 'Не сме сами на скалите'
2014—2015: експерт прилепи по проект 'Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие'
2014—2016: експерт прилепи по проект 'Невидимото богатство на подземния свят'
2013: доброволец по проект 'Виж повече ЗА прилепите'
2013: доброволец по проект Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват 'Червената стена' и поддържан резерват 'Изгорялото гюне'
2013: експерт прилепи по проект 'Оценка на прилепите и безгръбначната фауна в пещера Бисерна във връзка с реализацията на проект за нейното благоустрояване'
2011—2013: експерт прилепи по проект 'Картиране и определяне природозащитното състояние на природните местообитания и видове — фаза I — особена позиция 5. Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи'
2010: доброволец по проект 'Летен мониторинг на прилепите (Mammalia: Chiroptera) в България по методиката на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие'

Участие в разработване планове за управление на следните защитени територии

2013: резерват Бяла кравa
2016: ЗЗ 'Рибарници Челопечене' (BG0002114)

Експедиционен опит

2013 — пещерна експедиция в пещера Оптимистическая (с. Короливка, Украйна)
2010 — пещерна експедиция в пещерата Мая Арапит (с. Тет, Севена Албания)
2010/2016 — Множество пещерни експедиции в България

Публикации


Желязкова, В., Тошкова, Н., Горанов, С., 2016. Прилепите и пещерите. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 51—62. [PDF]

Metcheva, R., Beltcheva, M., Naumov, B., Yankov, Y., Michev, T., Profirov, L., Mitov, P., Kenderov, L., Georgieva, E., Petrov, P., Goranov, S., 2016. Faunistic study of the Danube Island Tsibar. — Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference 'Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube', 15—17 Sept. 2016, Vidin — Bulgaria, pp. 72.