English | Български


Мирослав Славчев

(асоцииран сътрудник, д-р)
телефон: 087 8683505; е-поща:

Роден на 1 юни 1977 г. в Русе.

Образование: 2002—2007: Бакалавър по биология, Биологически факултет, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'; 2007—2010: Магистър по зоология на гръбначните животни, Биологически факултет, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'. Дисертация с тема: 'Изследване на гръбначната фауна с акцент върху херпетофауната на Натура 2000 защитена зона 'Пъстрина' и прилежащите територии'; 2012—2016: Редовен докторант, Биологически факултет, Софийски университет 'Св. Климент Охридски'. Тема на дисертацията: 'Пространствени ниши и популационни параметри на консервационно значими видове земноводни и влечуги в Натура 2000 зона 'Пъстрина'.


Други умения

— Езици: английски — отличен, руски — добър
— Компютърни умения: MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
— Шофьорска книжка: категория 'C'

Област на научни изследвания

Екология и опазване на земноводните и влечугите в България.

Публикации


Slavchev, M., Dyugmedzhiev, A., Vergilov, V., 2022. Pelobates fuscus (Common Spadefoot Toad) and Pelophylax ridibundus (Marsh Frog). Interspecific amplexus. — Herpetological Review, 53 (3): 474. [PDF]

Vergilov, V., Dyugmedzhiev, A., Georgieva, S., Slavchev, M., 2021. A case of Emys orbicularis (L.) feeding on newts from Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 43 (2): 25—27. [PDF] doi:10.48027/hnb.43.021

Tzankov, N., Slavchev, M., 2016. Diversity and Relationships of Vertebrate Fauna of Pastrina Hill, a Poorly Studied Hot-spot Karstic Region in Northwestern Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 68 (1): 55—970.

Slavchev, M., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2014. Impact of fires on spatial distribution patterns of the Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni) in a heavily affected area in Bulgaria. — Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplement 1: 135—138.

Slavchev, M., Tzankov, N., 2014. Herpetofaunal assemplages in isolated wetlands. — с. 87. Първа национална конференция по биотехнология, 30 години Биотехнология в България/Научна конференция Климентови дни, 17—18, октомври 2014 г., София, Биологически факултет, 101 с.

Slavchev, M., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2013. Impact of fires on the spatial distribution patterns of the Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni). — International Conference ‘Bioscience — development and new opportunities’ — Kliment’s days, Faculty of Biology, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, 20th — 22nd November 2013.

Slavchev, М., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2012. Species diversity in relation to habitats diversity. — Младежка научна конференция ‘Климентови дни’ 22—23 ноември, 2012, сборник статии, 3: 20.