English · Български

Euphydryas maturna
Euphydryas maturna (фото: M. Rowlings, юни 2006).

Euphydryas maturna

(Linnaeus, 1758)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Широко разпръснати популации има в Централна и Източна Европа, Кавказ, Урал, източен Казахстан, южен и западен Сибир, Забайкалието и Монголия. В България е разпространен само в североизточната част. Видът е включен в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз и в Приложение II на Бернската конвенция. Записан като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 164).


Находища:

MJ45: с. Сеслав, Разградско, 43.867N, 26.367E: [200 m] (Abadjiev & Beshkov, 2003: 35) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Маркович, 1909: 9) • MJ72: 3 km С с. Самуил, Разградско: [300 m] (Abadjiev & Beshkov, 2003: 35) • MJ75: с. Сушево, Разградско, 43.817N, 26.633E: [200 m] (Abadjiev, 1995: 75, Pl. XXX, 127) • NH68: с. Доброглед, Варненско, 43.267N, 27.767E: 200—250 m (Abadjiev & Beshkov, 2003: 36) • NJ15: с. Черковна, Силистренско, 43.85N, 27.183E: [200 m] (Abadjiev & Beshkov, 2003: 34) • NJ44: с. Дряновец, Добричко, 43.71667N, 27.56667E: [200 m] (Abadjiev & Beshkov, 2003: 34).


UTM карта на известното разпространение на Euphydryas maturna в България
UTM карта на известното разпространение на Euphydryas maturna в България.