English · Български

Lopinga achine
Lopinga achine (фото: S. Hermans).

Lopinga achine

(Scopoli, 1763)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Централна Европа, Русия и Централна Азия до Амур и Япония. В България изключително рядък; съобщаван само от три находища в Дунавската равнина на височина от приблизително 200 m (Самуил) (Маркович, 1909: 11); всички известни екземпляри са от началото на миналия век. Включен е в Приложение II на Бернската конвенция и като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 177).


Находища:

GN09: местн. Трапотанско, Врачанско (Abadjiev, 1995: 114, Pl. V) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 181) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 11).


UTM карта на известното разпространение на Lopinga achine в България
UTM карта на известното разпространение на Lopinga achine в България.