English · Български

Coenonympha oedippus
Coenonympha oedippus (фото: M. Rowlings, юни 2004).

Coenonympha oedippus

(Fabricius, 1787)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Спорадичен и локален в Европа, западна Русия, Урал, Сибир, северен Казахстан, Монголия, Китай и Япония. В България известен само от две находища край Мандренското езеро до Бургас; всички екземпляри са от началото на миналия век. Включен в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на ЕС, Приложение II на Бернската конвенция и като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 183).


Находища:

NG39: местн. Пода, Бургаско (Tschorbadjiew, 1910: 140) • NG49: местн. Ала тепе, Бургаско (Abadjiev, 2001: 183).


UTM карта на известното разпространение на Coenonympha oedippus в България
UTM карта на известното разпространение на Coenonympha oedippus в България.