English | Български
Къде съм? > Начало > e-Natura

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България

— База данни на типови екземпляри, съхранявани в природонаучните колекции в България
Anthemis tenuiloba DC. var. thasia Stoj. et Kit. (var. n.) [изотип SOXXXXXX0030] Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)
Paranocarodes chopardi Peshev, 1965 [холотип NMNHSINV0278] Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

— Таксони, институции и колекции
Пълен списък [1986 записа]

Институции


Аграрен университет — Пловдив
Хербариум (SOA) [231 записа]

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Зоологическа колекция (IBER-ZC) [497 записа]
Колекции висши растения и мъхове (SOM) [433 записа]
Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [57 записа]

Национален природонаучен музей, БАН
Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [598 записа]

Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’
Колекция Водорасли (ACUS) [1 запис]
Хербариум на Биологически факултет (SO) [169 записа]

Таксони


— царство Plantae [891]
— царство Animalia [1095]