English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum. []Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum.
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0001]
Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz. [холотип]Alkana graeca Boiss. ssp. slavjankae Koz.
(семейство Boraginaceae)
— холотип [идентификатор: SOMXXXXX0002]
Alkanna jordanovii Koz. [холотип]Alkanna jordanovii Koz.
(семейство Boraginaceae)
— холотип [идентификатор: SOMXXXXX0003]
Alchemilla bulgarica Rothm. []Alchemilla bulgarica Rothm.
(семейство Rosaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0004]
Alkanna stojanovii Koz. []Alkanna stojanovii Koz.
(семейство Boraginaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0005]
Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz. [холотип]Alkanna srtribrnyi Vel. ssp. intermedia Koz.
(семейство Boraginaceae)
— холотип [идентификатор: SOMXXXXX0006]
Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov []Alopecurus thracicus Penev et Kozuharov
(семейство Poaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0007]
Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov. []Anemone apenina L. ssp. Blanda Schott et Kotschy Hayek f. alba Kuzmanov.
(семейство Ranunculaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0008]
Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm. []Anemone ranunculoides L. f. tenuiloba Kuzm.
(семейство Ranunculaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0009]
Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm. [холотип]Anemone sylvestris L. f. lanata Kuzm.
(семейство Ranunculaceae)
— холотип [идентификатор: SOMXXXXX0010]
— 433 записа
страница 1 от 44 следваща последна