English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

 Amaurobius Jurinitschi var. flavus Drensky, 1915
(семейство Agelenidae)
— синтипове [идентификатор: NMNHSINV0001]
 Amaurobius Jurinitschi var. niger Drensky, 1915
(семейство Agelenidae)
— синтипове [идентификатор: NMNHSINV0002]
 Bolyphantes sofianus Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0003]
 Troglohyphantes Bureschi Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0004]
 Troglochyphantes trnovensis Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0005]
 Troglohyphantes bulgarianus Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип [идентификатор: NMNHSINV0006]
 Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— тип, лектотип [идентификатор: NMNHSINV0007]
 Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— паралектотип [идентификатор: NMNHSINV0008]
 Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— паралектотип [идентификатор: NMNHSINV0009]
 Troglohyphantes bulgarianus Drensky, 1931
(семейство Linyphiidae)
— паралектотип [идентификатор: NMNHSINV0010]
— 598 записа
страница 1 от 60 следваща последна