English · Български

Pseudochazara orestes

De Prins & van der Poorten, 1981
Статут — Ендемичен вид

Ендемичен вид; среща се в северна Гърция и южна България. Изключително рядък у нас; намерен само в едно находище в Южен Пирин (900 m) (Abadjiev, 1993: 45).


Находища:

GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 900 m (Abadjiev, 1993: 45).


UTM карта на известното разпространение на Pseudochazara orestes в България
UTM карта на известното разпространение на Pseudochazara orestes в България.