English · Български

Polyommatus nephohiptamenos
Polyommatus nephohiptamenos (фото: С. Бешков, юли 2006).

Polyommatus nephohiptamenos

(Brown & Coutsis, 1978)
Статут — Ендемичен вид

Видът се среща само в България и Гърция. У нас рядък; известен само от няколко находища в планините на югозапад; намиран на височина от 1500 (Славянка: Хамбар дере) — 1800 m (Пирин: Орелек) (Abadjiev, 2001: 165).


Находища:

GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1500—1600 m (Kolev, 1994: 61, 63—65, 69—70) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Abadjiev, 2001: 165).


UTM карта на известното разпространение на Polyommatus nephohiptamenos в България
UTM карта на известното разпространение на Polyommatus nephohiptamenos в България.