English | Български


Условия за ползване

Достъпът до този сайт (‘www.nmnhs.com’) и неговото използване се предоставя от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ) на основание на следните условия:

(1) При използването на www.nmnhs.com Вие се задължавате да бъдете юридически обвързан да спазвате тези условия, което влиза в сила непосредствено след първото Ви използване на www.nmnhs.com. Ако не сте съгласен да бъдете юридически обвързан с всички условия по-долу, моля не влизайте и (или) не използвайте www.nmnhs.com.
(2) НПМ си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като публикува промените в сайта. Моля, редовно проверявайте тези условия, за да сте сигурни, че сте информирани за всички направени от НПМ промени. Това, че продължавате да изполазвате www.nmnhs.com след публикуването на промените, означава, че сте съгласни да бъдете юридически обвързан от тези условия в техния обновен и (или) променен вид.

Използване на www.nmnhs.com
(1) Вие нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, сваляте, изпращате, разпространявате, предавате, предоставяте или по друг начин да използвате съдържание на www.nmnhs.com, освен за лична, нетърговска употреба. Вие също така се задължавате да не адаптирате, променяте или създавате производни статии от съдържание на www.nmnhs.com, освен за лична, нетърговска употреба. Всяка друга употреба на съдържание на www.nmnhs.com налага поискването на предварително писмено съгласие от НПМ.
(2) Вие се задължавате да използвате www.nmnhs.com само за законни цели и по начин, който не накърнява правата и не ограничава използването на www.nmnhs.com от страна на други лица. Забранено поведение означава тормоз или причиняване на обида или неудобство на други лица, пренасяне на неприлично или обидно съдържание, както и нарушаване на нормалното протичане на диалога на страниците на www.nmnhs.com.

Опровержение и ограничаване на отговорността
(1) Съдържанието на www.nmnhs.com (включително информация, наименования, изображения, снимки, логота и иконки отнасящи се до НПМ или свързани с НПМ, нейните продукти и услуги (или продукти и услуги на трети страни) се предоставя на ‘КАКТО Е’ и ‘Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ’ основание без никакви резерви или гаранции (изрични или подразбиращи се от закона) в позволената от закона степен, включитено и подразбиращи се гаранции за задоволителността на качеството, съотвествието на дадена конкретна цел, ненарушаване, съотвествие, сигурност и точност.
(2) НПМ не носи отговорност при никакви обстоятелства за които и да е от следните загуби или повреди (независимо дали тези загуби са били предузнати, предузнаваеми, известни или други подобни): (а) загуба на данни; (б) загуба на приходи или очаквани ползи; (в) загуба на работа; (г) загуба на възможности; (д) загуба на доброжелателност или навреждане на репутацията; (е) загуби претърпени от трети лица; (ж) както и всякакви непреки, последващи, специални или назидателни вреди, произтичащи от използването на www.nmnhs.com независимо от вида на действието.
(3) НПМ не гарантира, че съдържащите се в съдържанието на www.nmnhs.com функции са непрекъснати и безгрешни, че дефектите ще се коригират или че www.nmnhs.com или сървърът, чрез който сайтът работи, са без вируси или бъгове.

Интелектуална собственост
Имената, изображенията и логотата, обозначаващи НПМ или трети страни и техните продукти и услуги, са предмет на авторско право, дизайн и търговска марка на НПМ и (или) на трети страни. Нищо, съдържащо се в тези условия, няма да се счита за предоставящо по подразбиране или по някакъв друг начин на лиценз или право за използване на която и да било търговска марка, патент, право на дизайн или авторско право на НПМ или на някоя трета страна.

Лични данни
НПМ (чрез www.nmnhs.com) не събира пряко лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) на ЕС, но ползва Google Analytics — услуга за статистически данни, проследяващи поведение в деперсонализиран вариант.

Общи
(1) При поява на конфликт между тези условия и специалните условия, намиращи се на други места в www.nmnhs.com, последните ще имат предимство.
(2) Ако някои от тези условия се счетат за незаконни, недействителни или другояче неизпълними според законите на някой щат или държава, в които тези условия са предназначени да се прилагат, то тогава в степента и в рамките на правораздаването, в които дадено условие се окаже незаконно, недействително или неизпълнимо, то ще бъде променено или премахнато от тези условия, докато останалите условия ще бъдат запазени, ще останат напълно валидни и ефективни и ще продължат да бъдат обвързващи и изпълними.
(3) Тези условия се уреждат и тълкуват според законите на Република България.

Национален природонаучен музей, Българска академия на науките
30 май 2019 г.