English | Български

Проф. д-р Здравко Хубенов. Снимкa: (c) З. Хубенов
Проф. д-р Здравко Хубенов. Снимкa: (c) З. Хубенов

Здравко Хубенов

(професор д-р)
телефон: 087 7089039; 02 9885116 (в. 616); е-поща:

Роден на 3 януари 1954 г. в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ (1976 г.).
Специалност: зоология.


Област на научни изследвания


Зоология, ентомология, малакология, фаунистика, таксономия, зоогеография, опазване на фаунистичното разнообразие от безгръбначни животни, защитени територии, защитени видове, инвазивни видове, оценка на консервационно значими територии, консервационни проблеми на фауната, съхраняване на зоологически научни колекции.

Последни проекти


2016—2020 — Експанзия на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България — опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми (2016—2020 г.) (ръководител: чл. кор. д. н. П. Мирчев). Задача. Диптерните паразити от сем. Tachinidae.
2019 — Проучване и оценка на екологичното състояние на българския участък на р. Дунав в рамките на четвъртата международна програма Joint Danube Survey (JDS4) през 2019 г. — договор No. 13063/03.07.2019 г. (ръководител: доц. д-р Л. Пехливанов); финансиране: ПУДООС. Задача за инвазивни чужди видове.
2019 — Разработване на план за управление на защитена местност Чокльово блато, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник (2019 г.); финансиране: МОСВ. (ръководител: В. Владимиров). Задача. Разработване на частта за безгръбначните животни.
2007 — Асоциация на парковете в България по програма ФАР: Изготвяне на ръководство за планиране на дейности в земите и горите от горския фонд в Натура-2000; ‘Методики за инвентаризиране, управление и мониторинг на безгръбначни видове от приложенията на Директива 92/43’; участие като специалист по безгръбначни животни
2007 — Асоциация на парковете в България по програма ФАР: План за управление на Природен парк Шуменско плато — безгръбначни животни; участие като специалист по безгръбначни животни
2007—2008 — BBF (Българска фондация биоразнообразие): Определяне на благоприятно природозащитно състояние на типове природни местообитания по Натура 2000 в България; участие като специалист по безгръбначни животни
2008 — BioWetMan: A science based approach to understand biodiversity driven functions and services for improving wetland management [Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia, Zentrum für Soziale Innovation Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe]; участие като специалист по безгръбначни животни
2008 — Dreissena spp. Native range and recent invasions — current knowledge, potential approaches and further actions [Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana and Sofia, Zentrum für Soziale Innovation Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe]; участие като специалист по мекотели
2007—2009 — БАН: NATURA 2000: Оптимизиране на екологичната мрежа Натура 2000 (Фауна, Безгръбначни животни); участие като експерт по безгръбначни животни
2000—2008 — Планова институтска тема към БАН: Таксономични, фаунистични и зоогеографски изследвания върху слабо проучени групи безгръбначни животни; ръководител
2008—2010 — Планова институтска тема към БАН: Проучване, оценка и опазване на фаунистичното разнообразие от безгръбначни животни; ръководител
5.I.2009 — ЕТ ‘И. Петров’: План за управление на ЗМ ‘Кайлъка’ — безгръбначни животни; участие като специалист по безгръбначни животни
2009—2012 — ФНИ-ДО-02-282. ‘Въздействие на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper върху популацията на гъботворката Lymantria dispar (Linnaeus) и биологичното разнообразие на ентомофауната в дъбовите гори на България’, финансиран от ФНИ-МОМН, ръководител: проф., д.н. Г. Георгиев (2009—1012 г.); участие като експерт по двукрили насекоми
2009—2012 — ФНИ-ДО-02-283. ‘Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България’, финансиране от ФНИ-МОМН, ръководител: доц., д-р И. Пандурски (2009—1012 г.); участие като експерт по мекотели
2011—2013 — Натура 2000. ‘Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове’; ключов експерт ‘водни безгръбначни животни’, Лот 1 ‘Безгръбначни животни’ (методики)
2012—2018 — ‘Потенциални заплахи за устойчивото развитие в Дунавския и Черноморския район: р. Дунав като коридор за чужди инвазивни видове’ (Potential threats to environmental and economic sustainability in the Danube and Black Sea region: Danube River as invasive alien species corridor) (2012 г. — продължава) (финансиране от Международната асоциация за изследване на р. Дунав, IAD, и Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа, ESENIAS; ръководител: Т. Тричкова; участие като експерт по мекотели
2013—2014 — ‘Климатичните промени и инвазивните чужди видове — нарастваща заплаха за биоразнообразието и екосистемните функции в Охридското езеро и неговия водосбор’ (Climate Change and Invasive Alien Species — growing threats to biodiversity and ecosystem functionality in ancient Lake Ohrid and its watershed) (2012—2014 г.) (финансиране от Royal Norwegian Embassy — Skopje / Belgrade, ръководител: Dr S. Trajanovski; експерт по мекотели
2013—2015 — ‘Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна’ — I фаза (2013—2014 г.) (финансиране ОПОС, ИАОС-МОСВ), ръководител: доц. д-р Х. Делчев; участие като експерт по мекотели и ракообразни
2013—2017 — ‘COST Action — European Information System for Alien Species’ (TD1209) [(COST Акция — Европейска информационна система за чуждите видове (TD1209)] (2013—2017 г.), ръководител: Dr Helen ROY, NERC Centre for Ecology & Hydrology, UK
2014—2015 — ‘Проучване и съхраняване на биоразнообразието на някои групи членестоноги и мекотели в България и света’; Проекти, финансирани от вътрешноинституционални договори (БАН) (ръководител доц. д-р С. Бешков); участие като експерт по мекотели и насекоми
2014—2015 — План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014—2023 година. Подготвена е частта за безгръбначните животни; експерт по безгръбначни животни
2015 — ‘Планиране и оптимизация на управлението — Актуализиране на план за управление на Национален парк Рила, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват ‘Риломанастирска гора’ (РМГ) и Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП Рила, по проект No. DIR 5113325-18-116 ‘Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза’ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 ‘Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати’; участие като експерт ентомолог (полутвърдокрили и двукрили насекоми)
2015—2017 — ‘Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа — средство в подкрепа на управлението на чуждите видове в България’ (ESENIAS-TOOLS) (East and South European Network for Invasive Alien Species — a tool to support the management of alien species in Bulgaria), с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на Програма BG03 ‘Биологично разнообразие и екосистемни услуги’, финансирана от ФМ на ЕИП (2009—2014); Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми (ръководител: Т. Тричкова); ръководител на работната група от НПМ; участие като експерт по мекотели
2015—2017 — ‘Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие’ (IBBIS). Задача: Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България, Д-33-72/20.07.2015 г. (2015—2017 г.); Финансиране от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009—2014 г., програма BG03 ‘Биоразнообразие и екосистемни услуги’. Ръководител: гл. ас. В. Владимиров; участие като експерт по мекотели

Участие в редакторски колегии


Fauna Bulgarica; Catalogus faunae bulgaricae

Докторанти


Ивайло Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН

Лекционни курсове


Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Ентомология; Еволюция и филогения на насекомите; Морфология, анатомия и систематика на насекомите
Нов Български университет — Зоология на безгръбначните животни, Зоология на гръбначните животни
Пловдивски университет ‘П. Хилендарски’ — Фаунистично разнообразие на България

Най-нови публикации


Hubenov, Z., 2024. Species Composition, Vertical Distribution and Areographical Structure of the Family Tachinidae (Diptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 76 (1): 49—70. [PDF]

Hubenov, Z., 2024. Species Composition and Distribution of the Mussels (Mollusca: Bivalvia) in the Bulgarian Sector of the Black Sea. — Acta zoologica bulgarica, 76 (2): 159—176. [PDF]

Хубенов, З., 2024. Инвазивните мекотели във водите на България. — Природа — БАН, 1: 46—58. [PDF]

Hubenov, Z., 2023. Tachinids (Diptera: Tachinidae) of the Korean Peninsula. — Acta zoologica bulgarica, 75 (1): 49—60. [PDF]

Trichkova, T., Todorov, M., Kenderov, M., Hubenov, Z., Botev, I., Stefanov, T., Georgiev, D., Jurajda, P., 2022. Invasive Alien Species of Benthic Macroinvertebrates and Fish in the Bulgarian Sector of the Danube River—Results of the Joint Danube Survey 4 (JDS4). — Water 2022, 14, 2299. doi:10.3390/w14152299 [PDF]

Hubenov, Z., 2022. Review of the Families of the Suborder Nematocera (Insecta: Diptera) of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 74 (1): 9—26. [PDF]

Hubenov, Z., 2022. Review of the Families of the Suborder Brachycera (Insecta: Diptera) of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 74 (3): 349—368. [PDF]

Hubenov, Z., 2022. Areographical Structure of the Tachinid Fauna (Diptera: Tachinidae) from the Mediterranean Africa. — Acta zoologica bulgarica, 74 (4): 515—527. [PDF]

Georgiev, G., Hubenov, Z., Mirchev, P., Georgieva, M., Matova, M., 2022. New tachinid parasitoids on pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) (Diptera: Tachinidae) in Bulgaria. — Silva Balcanica, 23 (1): 5—10. doi:10.3897/silvabalcanica.23.e81890 [PDF]

Хубенов, З., 2022. Големите сладководни миди на България. — Природа — БАН, 4: 82—90. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала