English | Български

Втора среща на работната група за Средновековния период на Международния съвет по археозоология
Зала 14 — Насекоми [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — Насекоми [местоположение]Зали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 14 — Насекоми

Експозицията насекоми е разположена в обширна зала (260 кв. метра), на последния четвърти етаж на музея. Тя съдържа 504 кутии, подредени в 14 изложбени витрини. С малки изключения подреждането е направено на систематичен принцип. Включени са повечето от насекомните видове, като преобладаващо внимание е отделено на най-разпространените Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera и др.

Част от витрините представляват биологични единици, онагледяващи развитието, естествената среда, поведението, храненето и взаимоотношенията с други видове. В експозицията са показани видове не само от българската, но и от балканската ентомофауна, а така също и от различни части от света — тропични (пеперуди, бръмбари), Централна Европа, Нигерия, Индонезия, Хималаите, Нова Гвинея, Лапландия и др.

Една витрина е посветена на ентомофауната от българските пещери и на други защитени от закона насекоми. Няколко стенни постера онагледяват важното място на насекомите с техния относителен дял в животинското царство, съотношението между различните разреди насекоми, механизмите на движение, хидроентомоценозите в сладководни екосистеми.