English | Български

доц. д-р Ася Асенова
доц. д-р Ася Асенова

Ася Емилова Асенова

(доцент д-р, музеен педагог)
е-поща:

Роденa на 28 юни 1977 г. в гр. Перник.

Образование — висше: Софийски университет Св. Кл. Охридски (2000); специалност:
Биология и химия със специализация „Дерматоглифика и одонтология“


Област на научни изследвания


Съвременни образователни технологии, дизайн на иновативни среди за активно преподаване и учене, STEАM обучение, електронно обучение, екологично и здравно образование, 3D виртуални среди за учене.

Текущи проекти


Проект “Towards a new model of Teachers’ Professional Competence Development on Climate Change” IO 2 Climate Change Digital Teaching Challenges for Secondary Teachers Competences Development in Bulgaria по програма Erasmus+ Programme of the European Union, 2020—2023 г.
Проект CB007.2.22.112 “WellBeCome” по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България — Сърбия, 2014—2020.
Международен проект СВ007.2.32.192 Зелени трансгранични населени места — по-добър опит в обучението, общ. Кюстендил, България и Лебане, Сърбия, 2014—2020 г.
Проект K-TRIO 4 сключен с Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“ EU, 01.09.2020—15.10.2021 г.
Проект на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (Програма за научни изследвания и иновации) — ICT-2015-20 (Technologies for better human learning and teaching, Innovation Action).

Докторанти


Докторант Петя Савова-Филипова по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по биология), тема на дисертация: „Конструиране на концептуален модел на здравно образование в системата на средното училище“.
Докторант Здравка Георгиева Симеонов по професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема на дисертацията: „Приложение на дистанционното и виртуално обучение в електротехническите дисциплини в системата на висшето образование“ (защитил 2019 г).

Най-нови публикации


Asenova, A., Simeonov, Z., 2020. Design of University e-course in Electronics for Future Engineers. — International Journal of Education and Learning Systems, 5.

Асенова, А., 2020. Приложение на съвременни образователни технологии в професионалната подготовка на учители по биология — Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 206 с.

Савова-Филипова, П., Асенова, А., 2020. Проучване на потребностите и нагласите към проблема здравословно хранене на подрастващите в условията на ограничения, наложени от пандемията covid-19. — В: Science and Technology, 10 (7): 46—52.

Йотовска, К., Асенова, А., Нечева, В., 2020. Качество на електронното дистанционно обучение в условия на пандемията от covid-19 (резултати от проучване мнението на учители). — В: Science and Technology, 10 (7): 14—21.

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст. — Община Кюстендил, Национален природонаучен музей—БАН, София, 56 с. [PDF]

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Будите једнаки са природом. Кратка образовна књижица за децу предшколског узраста. — Општина Ћустендил, Национални природњачки музеј—БАН, Софија, 55 с. [PDF]

Асенова, А., Йотовска, К., Нечева, В., Филипова, П., 2020. Проучване на нагласите и потребностите на бъдещите учители по биология към електронното обучение в условията на ограниченията наложени от пандемията covid-19. — В: Science and Technology, 10 (7): 22-28.

Asenova, A., 2019. Application of software for estabilishing educational comics in pre-service biology teachers education. — Yearbook Telecommunications, 5: 37—44.

Асенова, А., 2019. Изследване на нагласите и потребностите на студентите—бъдещи учители по биология, към приложение на драма метода в професионалната им подготовка. — Педагогика, 91 (2): 189—201.

Gourova, E., Asenova, A., Dulev, P., 2018. M-Learning Systems Design—Technology and Pedagogy Aspects. — International Association for Development of the Information Society.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала