English | Български

София Господинова
София Господинова

София Господинова

(помощник-директор)
е-поща:

Родена на 26 октомври 1968 г., гр. София.

Образование


Средно образование: Строителен техникум Христо Ботев, специалност Строителство и архитектура
Висше образование: Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност Строително инженерство
Администрация и експозиция

В Националния природонаучен музей—БАН подпомагам директора в административната и стопанската дейност. Отговарям за състоянието на сградния фонд, за капиталното строителство, материално-техническата база, материално-техническото снабдяване, обзавеждането и складовата база. Организирам, контролирам и отчитам дейността на целия музей по гражданска отбрана и противопожарна охрана. Ръководя и контролирам дейността на организатора по МТС, пазителите в музея, портиерите и хигиенистите. Изпълнявам и допълнителни задачи, свързани с общото обслужване на музея по преценка на ръководството.