English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav. — екземпляр SOMXXXXX0030

Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav. [ SOMXXXXX0030] (2) (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)
Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav. [ SOMXXXXX0030] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0030 [Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav. In graminosis ad urbem Soflu-Thraciae occidentalis. 26. 05. 1914, Leg. & Det. Iv. Urumov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 47640]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Astragalus excapus L. var. puskarovii Urum. et Jav.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Astragalus
вид Astragalus excapus