English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Asperula longiflora var. glabra Koch. — екземпляр SOMXXXXX0028


Asperula longiflora var. glabra Koch. [ SOMXXXXX0028] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0028 [Asperula longiflora var. glabra Koch.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Asperula longiflora var. glabra Koch. Юж. Пирин : над ц. Делчево край пътечката по оголените и песъкливи склонове. Силикат. 12. 08. 1955, Leg. & Det. ???
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 76112]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Asperula longiflora var. glabra Koch.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Asperula
вид Asperula longiflora