English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anthemis graveolens var. rumelica Velen. — екземпляр SOMXXXXX0023


Anthemis graveolens var. rumelica Velen. [ SOMXXXXX0023] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0023 [Anthemis graveolens var. rumelica Velen.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Anthemis graveolens var. rumelica Velen. 07. 1898, Leg. & Det. J. Velenovsky
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 78442]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anthemis graveolens var. rumelica Velen.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Anthemis
вид Anthemis graveolens