English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova — екземпляр SOMXXXXX0020


Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova [ SOMXXXXX0020] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0020 [Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova Пирин, под вр. Дунино куче, 2400 м. н. в., на югоизточен склон, върху мраморна скална основа. 25. 08. 1999, Leg. D. Uzunov, Det. M. Anchev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 155156]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Alyssum orbelicum Anchev et Uzunov sp. nova

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство
род Alyssum
вид Alyssum orbelicum