English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987 — екземпляр NMNHSINV01179

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка:
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: nmnhs-inv-t-01179]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Proterebia phegea pyramus De Louker & Dils, 1987

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Nymphalidae
род Proterebia
вид Proterebia phegea