English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Theridium pirini Drensky, 1921 — екземпляр NMNHSINV0020

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтипове
етикетировка: Пирин пл. Валявишки превал, Попово езеро и демир Капия, 16.07.19ч5; Pirin, b. Gasei - 2000 m, 15.07.1915
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-The-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Theridium pirini Drensky, 1921

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Theridiidae
род Theridium
вид Theridium pirini