English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Heliophanus flavipes var. nigripes Jurinitsch & Drensky, 1917 — екземпляр NMNHSINV0019

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка:
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Sal-1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Heliophanus flavipes var. nigripes Jurinitsch & Drensky, 1917

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Salticidae
род Heliophanus
вид Heliophanus flavipes