English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Micaria turcica Drensky, 1915 — екземпляр NMNHSINV0017

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: село Йени Кьой, околностите на гр. Странджа, Турция
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Gna-1]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Micaria turcica Drensky, 1915

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Gnaphosidae
род Micaria
вид Micaria turcica