English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Troglohyphantes lakatnikensis Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0014

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: лектотип
етикетировка: Die Obere Hoele bei der Eisenbahn station Lakatnik, 15.03.1926
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-12]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Troglohyphantes lakatnikensis Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Troglohyphantes
вид Troglohyphantes lakatnikensis