English | Български

Публикации на персонала

Светослав Петрусенко [публикации]

Петрусенко, С., (in press). Първа находка на александрит в България. — Сп. Мин. дело и геол. [PDF]

Минчева-Стефанова, Й., Петрусенко, С., Кръстева, М., Сокеров, Д., 2017. Композиционни калцитови кристали от находище Сърнешко кладенче, Росенски руден район. — Historia naturalis bulgarica, 24: 121—126. [PDF]

Арнаудов, В., Петрусенко, С., 2014. Сто години от рождението на академик Иван Костов (1913—2013). — Минно дело и геология.

Петрусенко, С., Петрусенко, В. П., 2013. Династия Петрусенко в Болгарий. — В книг. Белоэмигранты в Болгарий. Воспоминания, Москва, ‘Синержи’ с. 433—443.

Петрусенко, С., 2013. Вълшебството на Рила, част 2 — Езикът на природата — рилските минерали. — изд. Кибеа, с. 131—174.

Чумаченко, П., Дитл, О., Петрусенко, С., Лисенко-Чехларова, И., 2012. Български геолози от руски произход. — ‘Геонауки’, сборник БГД, с. 159—160.

Каров, Ч., Петрусенко, С., 2012. Авторски минераложки образци от фондовете на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, използвани в научни публикации. — Сп. БГД, 73: 143—151. [PDF]

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Станчева, Е., 2012. Минерален и химичен състав на нечисти мрамори (магнезиално-силикатни калцифири) от Рила планина. — Сп. БГД, 73: 5—25. [PDF]

Петрусенко, С., 2010. Лунни проби в Националния природонаучен музей. — Сп. Мин. дело и геол., 3—4: 47—48. [PDF]

Петрусенко, С., 2010. Глухарите — пъстрия свят на гастролитите в тях. — Лов и риболов, 8: 26—28.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.

Petrussenko, S., Dimitrov, I., Glushkov, K., Metodiev, L., 2009. A wonderful world of minerals — (minerals, mineral deposits and localities from the area of the town of Chepelare, The Central Rhodopes, Bulgaria). — IV International symposium ‘Mineral diversity research and preservation’ 12—15 Oct 2007. Working Papers, Earth and Men Foundation, Sofia, рp. 229—233.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2008. The mineralogical exposition of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Mineralogical Museums. Saint-Petersburg, pp. 91—92.

Петрусенко, С., Каров, Ч., Димитров, И., 2008. Минераложката експозиция на Националния природонаучен музей при Българска академия на науките. — Сп. БГД, 69 (1—3): 97—100. [PDF]

Петрусенко, С., 2008. Органични минерали от повърхнини на територията на България. — Геох., минер. и петрол., 46: 9—29.

Петрусенко, С., 2008. Кварцът и неговите разновидности. — Сп. Мин. дело и геол., 2008/1: 43—46.

Петрусенко, С., 2007. Калцитът — един от най-разпостранените минерали на земята. — Сп. Мин. дело и геол. 2: 42—45.

Petrussenko, S., 2005. Genesis of filamentary pyrite associated with calcite crystals. — Eur. J., 17: 1—9.

Петрусенко, С., 2005. Приносът на акад. Иван Костов за развитието на Националния природонаучен музей. — Сп. на БАН, 3: 68—69. [PDF]

Петрусенко, С., 2005. Минерален състав на форстеритови мрамори от Самурски дол — Чепеларе, Централни Родопи. — Сб. 80 години БГД: 84—86.

Петрусенко, С., 2004. Манганов секанинаит от терциерни пегматити в метаморфния комплекс на Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 41: 45—52.

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Каров, Ч., 2004. Еволюция на турмалинообразуването в палеозойски пегматити от Софийското и Ихтиманското Средногорие. — Юбилейна научна сесия — 90 г. на акад. Иван Костов. Минерогенезис, 2004: 18—19.

Петрусенко, С., 2003. Минералите на Витоша. — Сп. Мин.дело и геол., 8: 23—27.

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Каров, Ч., 2003. Шерл, фоитит и дравит в пегматити от метаморфната мантия на Планския плутон, Югозападна България. — Геох., минер. и петрол., 40: 97—107.

Arnaudov, V., Petrussenko, S., Karov, Ch., 2002. Buergerite in pegmatites from the Plana Cretaceous Pluton, Westеrn Bulgaria. — Геох., минер. и петрол., 39: 75—80.

Петрусенко, С., 2002. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. — Historia naturalis bulgarica, 14: 145—156.

Петрусенко, С., 1999. Различаване на скъпоценните камъни от техните синтетични аналози. — Мин. дело и геол., 1999/4: 41—46.

Петрусенко, С., 1999. Минерален състав на магнезиално-силикатни калцифири от Северозападна Рила планина. — Резюме в ‘Проблеми на минералогенезиса’, Юбилейна научна сесия в чест на акад. Ив. Костов, СУ: 1.

Петрусенко, С., 1999. Микроморфоложки особености и типоморфна луминесценция на калцити с различен генезис от български находища. — Нац. науч. конф. по проблем. на карст. и спелеол. София: 75—81.

Petrussenko, S., 1998. Bulgarian geological heritage: Some specific features and problems at present day. — Geol. Balc., 28 (3—4): 113—116.

Петрусенко, С., 1998. Микроморфоложки особености на калцити с различен генезис от български находища. — Геох., минер. и петрол., 35: 69—78.

Петрусенко, С., 1998. Ванадиев паргасит и други ванадий съдържащи амфиболи от метаморфния комплекс в Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 35: 69—78.

Petrussenko, S., 1997. Review on the Rila mountain geology and environment. — ‘Observatoire de montagne de Moussala’, OM 2, fascicule 7, изд. Ж.-П. Корбел и Й. Н. Стаменов, София: 121—129.

Петрусенко, С., 1997. Турмалин от десилицирани пегматити в ултрабазити и от шисти с базичен състав — особена група в редицата шерл-дравит. — Геох., минер. и петрол., 32: 23—28.

Каров, Ч., Петрусенко, С., Генов, Ил., Стоянов, Д., 1997. Нови находки на пренит в България. — В: Юбилеен сборник ‘50 години специалност геология’ Университетско и-во ‘Св. Кл. Охридски’: 60—62.

Каров, Ч., Петрусенко, С., 1996. Пренит от две пегматитови находища в България. — Historia naturalis bulgarica, 7: 97—103.

Петрусенко, С., 1996. Десилицирани пегматити с дравит и корунд от Ихтиманска Средна гора. — Геох., минер. и петрол., 31: 65—77.

Petrussenko, S., 1994. Bulgaria in the world directory of mineral collections — Mineralogical Record: 57—61.

Petrussenko, S., Karov, Ch., 1993. Tennantite from the pegmatites of Vitosha. — Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 46: 79—80.

Петрусенко, С., 1993. Десилицирани пегматити в България. — ‘Развитие на бълг. минералогия — сборник резюмета’,: 7—8.

Petrussenko, S., 1992. Non-granite facial and phase pegmatites in Vitosha, West Bulgaria. — Lepidolite 200, Internac. symp., Praha, pp. 10—11.

Петрусенко, С., 1992. Скъпоценните и декоративни минерали в България. — Изд. БАН., С., 90 с.

Петрусенко, С., 1992. Исследование минералов группы эпидота из месторождении Родопской области метода оптической и инфракрасной спектроскопии. — Сп. БГД, 53: 1—9.

Petrussenko, S., 1991. Minerals of the Madan ore field, Bulgaria. — Mineral. Record, 22: 439—445.

Petrussenko, S., 1991. Kamenie szlachetne i ozdobne Bulgarii. — Mineral. Polon., 22 (1): 81—87.

Петрусенко, С., 1990. Ставролит в метаморфитите на Ихтиманска Средна гора. — Сп. БГД, 51 (3): 86—88.

Петрусенко, С., 1990. Диопсид от скарните на Северозападна Рила. — Геох., минер. и петрол., 26: 42—50.

Петрусенко, С., 1989. Развитие на минераложките колекции във фонда на Националния природонаучен музей. — Historia naturalis bulgarica, 1: 14—21.

Петрусенко, С., 1988. Типизация дистенов из Болгарии по оптическим спектрам и особенностям окраски. — Геох., минер. и петрол., 24: 18—27.

Петрусенко, С., 1986. Син- и постметаморфни минерализации в Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 205—21: 25—28.


— 81 публикации
страница 1 от 2 следваща последна