English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Zdravko Hubenov [publications] (4)

Hubenov, Z., 1988. Insects from the family Tachinidae (Diptera) in Submediterranean biotopes from Southwestern Bulgaria. III. Distribution for stations, trophic relations and frequency of the species in the Sandanski-Petrič Valley. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 2. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 51—73. [PDF]

Hubenov, Z., 1988. Insects from the family Tachinidae (Diptera) in Submediterranean biotopes from Southwestern Bulgaria. II. Phenology and activity of the imaginal forms from the Sandanski-Petrič Valley. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 2. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 30—50. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Паразитните мухи тахиниди на Славянка. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 131—135. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Влияние на някои растения върху количеството на тахинидите в агроценозите. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 101—104. [PDF]

Хубенов, З., 1987. 125 години проучвания върху тахинидната фауна на България. — В: Съвременни постижения на българската зоология. София, БАН, 42—46. [PDF]

Beschovski, V., Hubenov, Z., 1986. Die Insekten von der Familie Tachinidae (Diptera) in den Submediterranbiotopen Südwestbulgariens. I. Artenbestand und zoogeographische Charakteristik der Tachinidae im Tal zwischen Sandanski und Petrič. — In: Fauna of Southwestern Bulgaria. 1. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 118—129. [PDF]

Хубенов, З., 1986. Гъсеничните мухи тахиниди. — Природа и знание, 9. [PDF]

Hubenov, Z., 1985. On hosts of family Tachinidae (Diptera) species in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 27: 27—35. [PDF]

Хубенов, З., 1985. Фаунистични, зоогеографски и екологични изследвания върху семейство Tachinidae (Diptera) от Санданско-Петричката котловина. — София, ИЗ, БАН (Дисертация, 163 с., Автореферат, 32 с.) [PDF]

Хубенов, З., 1985. Насекомите от семейство Tachinidae на Санданско-Петричката котловина — видов състав и зоогеографска характеристика. — В: Национална конференция по биология. Михайловград, 11—13 септ. 1984 г. (Доклади и съобщения, секция ‘Ентомология, хидробиология и орнитология’). [PDF]

Hubenov, Z., 1983. Studies on the significance of some species of family Tachinidae (Diptera) for limiting the number of harmful insects of genus Eurygaster (Heteroptera, Scutelleridae). — Ecology, 11: 84—91. [PDF]

Hubenov, Z., 1983. A contribution to the studies on family Tachinidae (Diptera). — Acta zoologica bulgarica, 23: 57—61. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Щръклици. — Природа и знание, 3: 17—19. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Пчелите мегахилиди. — Природа и знание, 9: 16. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Живи влакна. — Природа и знание, 6: 30. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Бръмбарите. Албум ‘Природа и знание’ — 4. — Природа и знание, 4, 1—8. [PDF]

Недялков, С., Хубенов, З., 1983. Неприятели на медоносната пчела. Албум ‘Природа и знание’ — 2. — Природа и знание, 2. 1—8. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. New Tachinidae species (Diptera) to the Bulgarian fauna from the Blagoevgrad District. — Acta zoologica bulgarica, 19: 84—87. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Morphologische Untersuchungen über den Artenkomplex Phasia crassipennis F. — Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 45 (5): 91—98. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Eine neue Phasia-Art aus Bulgarien (Diptera, Tachinidae). — Reichenbachia, 20 (19): 163—166. [PDF]

Хубенов, З., 1982. Най-старите мухи. — Природа и знание, 2: 42. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Паразитните мухи тахини. — Природа, 3: 57—59. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Гост от тропиците. — Природа и знание, 2. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Внимание, табануси! — Природа и знание, 7: 26—27. [PDF]

Hubenov, Z., 1980. Tachinid species Tachinidae (Diptera), new for the fauna of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 14: 79—82. [PDF]

Hubenov, Z., 1980. A contribution to the studies on the fauna and biology of the species of family Tachinidae (Diptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 15: 77—80. [PDF]

Hubenov, Z., 1977. Ein Beitrag zu der Fauna fon Tachinidae (Diptera) in Bulgarien. — Acta zoologica bulgarica, 8: 50—53. [PDF]

Лъвчиев В., Желязова, М., Хубенов, З., 1977. Принос към фауната и биологията на Tachinidae (Diptera) в Софийско. — Acta zoologica bulgarica, 8: 23—31. [PDF]


— 178 publications
First Previous Page 4 of 4