English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Astragalus cernjavski Stoj. — екземпляр SOAXXXXX0024

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Astragalus cernjavski Stoj.; Loc. Jugoslavia - in saxosin callibus siceus ad pedem un. Orlovo Brdo, prape pg. Pepeliste ad Vardar
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 48925]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Astragalus cernjavski Stoj.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fabales
семейство Fabaceae
род Astragalus
вид Astragalus cernjavski