English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Anthemis kitenensis Thin N.N. — екземпляр SOAXXXXX0021

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Anthemis kitenensis Thin N.N.; по пустеещи места край с. Китен, Бургаско
колекция: Аграрен университет — Пловдив — Хербариум (SOA) [No.: 19740]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Anthemis kitenensis Thin N.N.

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Asterales
семейство Asteraceae
род Anthemis
вид Anthemis kitenensis