English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Stratiotes suborbiculatus Palamarev — екземпляр IBERPBXX0057

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Рк-2, Stratiotes suborbiculatus Palamarev, приабон
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Pк-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Stratiotes suborbiculatus Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Liliopsida
разред Alismatales
семейство Hydrocharitaceae
род Stratiotes
вид Stratiotes Stratiotes suborbiculatus