English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Buxus ruzinciana Uzunova — екземпляр IBERPBXX0056

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Р-61, Buxus ruzinciana Uzunova, волин
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Р-61]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Buxus ruzinciana Uzunova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Buxales
семейство Buxaceae
род Buxus
вид Buxus Buxus ruzinciana