English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Ilex crassicuticularis Uzunova — екземпляр IBERPBXX0054

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Р-44, Ilex crassicuticularis Uzunova, волин
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Р-44]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Ilex crassicuticularis Uzunova

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Aquifoliales
семейство Aquifoliaceae
род Ilex
вид Ilex Ilex crassicuticularis