English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Daphne schweitzeri Palamarev — екземпляр IBERPBXX0052

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Кътина, К-40, Daphne schweitzeri Palamarev, ранен понт
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: К-40]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Daphne schweitzeri Palamarev

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Malvales
семейство Thymelaeaceae
род Daphne
вид Daphne Daphne schweitzeri