English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Quercophyllum brežanii Palamarev & Rüffle — екземпляр IBERPBXX0050

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: мина Пирин, Брежани, Б-630/II, Quercophyllum brežanii Palamarev & Rüffle, ранен олигоцен
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Палеоботаническа колекция (IBER-PB) [No.: Б-630/II]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Quercophyllum brežanii Palamarev & Rüffle

царство Plantae
тип/отдел Magnoliophyta
клас Magnoliopsida
разред Fagales
семейство Fagaceae
род Quercophyllum
вид Quercophyllum Quercophyllum brežanii