English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Zlatozar Boev [publications] (16)

Боев, З., 1983. Паразитизмът при птиците. — Природа, БАН, 3: 47—52. [PDF]

Боев, З., 1983. Археоптериксът и произходът на птиците. — Природа, БАН, 1: 52—56. [PDF]

Боев, З., 1983. Насекомоядни бозайници и гризачи (Mammalia; Insectivora, Rodentia) от Огражден. — Acta zoologica bulgarica, 21: 59—66. [PDF]

Боев, З., 1983. Наблюдение върху птиците в северната част на Деветашкото плато. — Орнитологически информационен бюлетин. Инст. по зоол. — БАН, 13—14: 31—36. [PDF]

Боев, З., Пчеларов, Г. С., 1982. Природният резерват 'Бели Лом'. — Природа, БАН, 5: 65—69. [PDF]

Боев, З., 1982. Експедиция 'Деветашко плато — 82'. — Природа и знание, 10: 24—25. [PDF]

Боев, З., 1982. Как бозайниците разговарят помежду си? — Природа и знание, 7: 7—8. [PDF]

Боев, З., 1982. Обедняване на Балканската бозайна фауна в историческата епоха. — Природа, БАН, 3: 42—47. [PDF]

Боев, З., 1981. Комуникации при бозайниците. — Природа, БАН, 6: 60—63. [PDF]

Боев, З., 1981. 'Сребърна' вече е спасена. — Природа и знание, 7: 40. [PDF]

Боев, З., 1981. Огражден планина. — Природа и знание, 4: 11—12. [PDF]

Боев, З., 1980. (Без загл. — Любопитно). — Природа и знание, 6: 18. [PDF]

Боев, З., 1980. Еколого-фаунистични изследвания на насекомоядни бозайници и гризачи (Инсективора; Роденция; Маммалия) от планината Огражден. — XI Нац. преглед на ТНТМ. Студ. научн. сесия. София, 08.05.1980. Секция Зоология, Фитология, Екология и Методика на обучението по биология. Биол. фак. СУ 'Климент Охридски'. Покана [Резюмета]. С.: 3—4. [PDF]

Боев, З., 1979. Някои предварителни резултати от еколого-фаунистичните изследвания върху дребните бозайници (Insectivora и Rodentia) в Огражден планина. — В: X Нац. преглед на ТНТМ, II етап, Биол. фак., СУ 'Кл. Охридски', София, 19—21.04.1979. [Резюмета], С.: 17. [PDF]

Боев, З., 1978. Карта за състоянието на природните резервати и забележителности в Народна Република България. — Клуб за ТНТМ, Сектор Експедиционен. Биол. фак. [СУ 'Св. Климент Охридски'], 1—16. [PDF]

Боев, З., 1977. Студентската младеж и защитата на природата. — в. 'Ехо', бр. 5 (839). 28.01.1977: 3. [PDF]


— 766 publications
First Previous Page 16 of 16