English | Български
Where am I? > Home > e-Natura > Staff publications

Staff publications

Zlatozar Boev [publications] (16)

Боев, З., 1985. Природната забележителност 'Каньонът на река Негованка'. — Природа, БАН, 3: 89—91. [PDF]

Боев, З., 1985. Очерци по история на географските открития. — География, 3: 23. [PDF]

Боев, З., 1985. Наблюдение върху птиците на Еменския каньон. — Орнитологически информационен бюлетин. Инст. по зоол. — БАН, 18: 28—33. [PDF]

Боев, З., 1985. Морфологични адаптации в скелета на чаплите. — Природа, БАН, 2: 66—70. [PDF]

Боев, З., 1985. Експедиция 'Странджа — 85'. — Природа и знание, 10: 33. [PDF]

Боев, З., 1985. Две костни аномалии в скелета на таза при гривестата чапла (Ardeola ralloides Scop.) и малката бяла чапла (Egretta garzetta L.) (Ardeidae — Aves). — Орнитологически информационен бюлетин. Инст. по зоол., БАН, 17: 34—36. [PDF]

Пчеларов, Г. С., Боев, З., 1984. Природният резерват 'Бели Лом'. — в. 'Победа', бр. 9 (33). 09.05.1984: 1. [PDF]

Боев, З., 1984. 'Цибрица — 84'. — Природа и знание, 9: 34. [PDF]

Боев, З., 1984. Тегла на скелета на чаплите в България (сем. Ardeidae — Aves). — В: Нац. конф. по биол., Михайловград, 11—13 септ. 1984, Резюмета, С. 41—42. [PDF]

Боев, З., 1984. Пиле пее — гора люлее. — Защита на природата, 5: 13—14. [PDF]

Боев, З., 1984. Остеологията на птиците — съвременно състояние и перспективи. — В: III Нац. конф. по зоол., Благоевград, 18—20.10.1984. Резюмета на докладите: 52—53. [PDF]

Боев, З., 1984. Изследователят на Африка (170 години от рождението на Дейвид Ливингстън). — Природа и знание, 5: 44—45. [PDF]

Боев, З., 1984. Експедиция 'Еменски каньон — 84'. — Природа и знание, 10: 21. [PDF]

Боев, З., 1984. Дунавският остров 'Цибър'. — Природа, БАН, 6: 79—81. [PDF]

Боев, З., 1984. География на птиците. — География, 10: 1—5. [PDF]

Боев, З., 1984. Върху сравнителната морфология на летателния апарат на нощната и малката бяла чапла (Nycticorax nycticorax (L.) et Egretta garzetta (L.) — Ardeidae; Aves). — Орнитологически информационен бюлетин. Инст. по зоол., БАН, 15—16: 58—67. [PDF]

Боев, З., 1983. Чапли. — Природа и знание, 9: 23—26. [PDF]

Боев, З., 1983. Пощада за пчелояда. — Природа и знание, 8: 18—19. [PDF]

Боев, З., 1983. Паразитизмът при птиците. — Природа, БАН, 3: 47—52. [PDF]

Боев, З., 1983. Насекомоядни бозайници и гризачи (Mammalia; Insectivora, Rodentia) от Огражден. — Acta zoologica bulgarica, 21: 59—66. [PDF]

Боев, З., 1983. Наблюдение върху птиците в северната част на Деветашкото плато. — Орнитологически информационен бюлетин. Инст. по зоол. — БАН, 13—14: 31—36. [PDF]

Боев, З., 1983. Канибализмът при птиците. — Природа, БАН, 5: 49—53. [PDF]

Боев, З., 1983. Археоптериксът и произходът на птиците. — Природа, БАН, 1: 52—56. [PDF]

Боев, З., Пчеларов, Г. С., 1982. Природният резерват 'Бели Лом'. — Природа, БАН, 5: 65—69. [PDF]

Боев, З., 1982. Обедняване на Балканската бозайна фауна в историческата епоха. — Природа, БАН, 3: 42—47. [PDF]

Боев, З., 1982. Как бозайниците разговарят помежду си? — Природа и знание, 7: 7—8. [PDF]

Боев, З., 1982. Експедиция 'Деветашко плато — 82'. — Природа и знание, 10: 24—25. [PDF]

Боев, З., 1981. 'Сребърна' вече е спасена. — Природа и знание, 7: 40. [PDF]

Боев, З., 1981. Огражден планина. — Природа и знание, 4: 11—12. [PDF]

Боев, З., 1981. Комуникации при бозайниците. — Природа, БАН, 6: 60—63. [PDF]

Боев, З., 1980. Еколого-фаунистични изследвания на насекомоядни бозайници и гризачи (Инсективора; Роденция; Маммалия) от планината Огражден. — XI Нац. преглед на ТНТМ. Студ. научн. сесия. София, 08.05.1980. Секция Зоология, Фитология, Екология и Методика на обучението по биология. Биол. фак. СУ 'Климент Охридски'. Покана [Резюмета]. С.: 3—4. [PDF]

Боев, З., 1980. (Без загл. — Любопитно). — Природа и знание, 6: 18. [PDF]

Боев, З., 1979. Някои предварителни резултати от еколого-фаунистичните изследвания върху дребните бозайници (Insectivora и Rodentia) в Огражден планина. — В: X Нац. преглед на ТНТМ, II етап, Биол. фак., СУ 'Кл. Охридски', София, 19—21.04.1979. [Резюмета], С.: 17. [PDF]

Боев, З., 1978. Карта за състоянието на природните резервати и забележителности в Народна Република България. — Клуб за ТНТМ, Сектор Експедиционен. Биол. фак. [СУ 'Св. Климент Охридски'], 1—16. [PDF]

Боев, З., 1977. Студентската младеж и защитата на природата. — в. 'Ехо', бр. 5 (839). 28.01.1977: 3. [PDF]


— 785 publications
First Previous Page 16 of 16